Nej, provin­sen er ukva­li­fi ce­ret

BT - - DEBAT - LARS BERG DU­E­HOLM

Grup­pe­for­mand ( LA), København

STATS­LI­GE AR­BEJDS­PLAD­SER SKAL,

fuld­stæn­dig li­ge­som pri­va­te, lig­ge der, hvor det gi­ver mest me­ning – alt­så hvor man får den bed­ste ar­bejds­kraft . Alt an­det vil ba­re smadre vo­res statsad­mi­ni­stra­tion og gø­re den end­nu dy­re­re. Næ­sten hver tred­je dan­sker bor i ho­ved­sta­den, så det er ik­ke skræm­men­de, at 44 pct. af de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser lig­ger her. Det pri­va­te er­hvervs­liv har pla­ce­ret de aka­de­mi­ske ar­bejds­plad­ser me­get tungt i ho­ved­sta­den, og det er ud­tryk for, at man fi nder den bed­ste ar­bejds­kraft dér. Der er sim­pelt­hen ik­ke ret man­ge kva­li­fi ce­re­de aka­de­mi­ke­re el­ler ud­dan­net per­so­na­le i øv­rigt at få i Nør­re Vorupør el­ler Ma­ri­bo.

de­res be­ta­lings­cen­ter til Ring­kø­bing, var der nær­mest in­gen af me­d­ar­bej­der­ne, der fl yt­te­de med. Så du skal til at op­byg­ge et helt nyt vej­di­rek­to­rat, kul­tursty­rel­se, me­te­o­r­o­lo­gi­ske in­sti­tut og hvad DF el­lers har pe­get på – et sted, hvor der ik­ke fi ndes kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft . Det gi­ver in­gen

DA SKAT FLYT­TE­DE

me­ning. Provin­sen skal sat­se på det, som de har at by­de på – f. eks. turis­me på Born­holm. Og vi skul­le må­ske gi­ve land­bru­get bed­re vil­kår, så det kan ska­be fl ere ar­bejds­plad­ser.

i by­er­ne og bli­ver bo­en­de dér. Der er en stor ur­ba­ni­se­ring i gang i he­le ver­den. Det er så­dan, ver­den ud­vik­ler sig, så DF prø­ver at stop­pe et dæm­nings­brud med en kor­kprop. Jeg ved godt, at de ger­ne vil tilbage til Mor­ten Korch – det er ba­re ik­ke re­a­li­stisk, og det vil ale­ne væ­re en le­fl en for fol­ke­dy­bet at ud­fl yt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser.

FOLK UD­DAN­NER SIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.