HAR VI­BORG NO­GEN AKA­DE­MI­KE­RE? ’’

BT - - DEBAT -

Bå­de Ven­stre og Dansk Fol­ke­par­ti har lo­vet at fl yt­te of­fent­li­ge ar­bejds­plad­ser fra ho­ved­sta­den til provin­sen, og bl. a. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har meldt sig klar til for­hand­lin­ger. Det kan fo­re­kom­me som ret en­kelt, men al­li­ge­vel en­der den slags oft e i langstrakt rod, ævl og kævl. Når man ta­ler om ud­fl yt­ning af off ent­li­ge ar­bejds­plad­ser, er der nok nog­le, der fo­re­stil­ler sig tu­sind­vis af job, der plud­se­lig ma­te­ri­a­li­se­rer sig i Hanst­holm el­ler Ho­le­by, som så vil bli­ve besat af lo­ka­le el­ler re­gio­na­le be­bo­e­re. Men det dre­jer sig oft e om nog­le hund­re­de job ad gan­gen, de pla­ce­res som re­gel i store by­er i provin­sen, og man­ge af dem be­sæt­tes af me­d­ar­bej­de­re, der væl­ger at føl­ge med de­res nu­væ­ren­de job, når det fl yt­ter.

Der­med ik­ke sagt, at det ik­ke er en god idé at for­de­le de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser me­re ud over lan­det. Det er jo ak­ti­vi­tet, som er be­talt af os al­le sam­men, så selv­føl­ge­lig skal det ik­ke lig­ge i København det he­le. I KØBENHAVN SID­DER der imid­ler­tid to grup­per men­ne­sker. Djøff er­ne og po­li­ti­ker­ne. Og de er beg­ge en del af for­kla­rin­gen på, hvor­for det oft e er ro­det at fl yt­te off ent­li­ge ar­bejds­plad­ser. Po­li­ti­ker­ne er valgt lo­kalt - og de vil al­le sam­men ger­ne gå til valg næ­ste gang på at ha­ve fl yt­tet Sø­fart­s­sty­rel­sen el­ler Kort- og Ma­tri­kel­sty­rel­sen til li­ge net­op de­res valg­kreds. Der går sim­pelt­hen sog­ne­rå­dspo­li­tik i spørgs­må­let. Og det er al­drig kønt. PÅ DEN AN­DEN si­de står en stor klas­se af aka­de­mi­ke­re, der er gla­de for en tæt til­knyt­ning mel­lem den sty­rel­se, de ar­bej­der i, og den cen­tra­lad­mi­ni­stra­tion, som de i øv­rigt ger­ne vil kun­ne hop­pe ind og ud af job­mæs­sigt. De har hel­ler ik­ke me­get lyst til at med­dele æg­te­fæl­le og børn, at nu ryk­ker vi til Ring­kø­bing el­ler Ring­s­ted. Hel­ler ik­ke selv­om de kan sæl­ge de­res dy­re hus og få et dob­belt så stort og med fj or­dud­sigt i Ha­der­s­lev.

Jo, men der er da og­så aka­de­mi­ke­re i Vi­borg, vil de fl este nok ind­ven­de. Og det er der be­stemt. Der er uni­ver­si­te­ter i al­le re­gio­ner - og de spyt­ter aka­de­mi­ke­re ud i en lind strøm. Der er ba­re ik­ke li­ge så man­ge af dem som i København. Og så sid­der der alt­så i hver en­kelt sty­rel­se nog­le højt­spe­ci­a­li­se­re­de me­d­ar­bej­de­re, som man ik­ke ba­re li­ge kan er­stat­te. De er kon­ger på de­res om­rå­der, og de­res vi­den er guld værd.

Så er der ar­gu­men­tet om, at sty­rel­ser­ne har brug for tæt for­bin­del­se til Chri­sti­ans­borg og Slots­hol­men. Det er no­get re­gu­lært vrøvl. Hvis en jysk virk­som­hed kan la­ve for­ret­nin­ger gen­nem vi­deo­kon­fe­ren­ce med Bei­jing og Ba­li, så kan en dansk em­beds­mand nok og­så af­gø­re en sag med sam­me elek­tro­ni­ske hjæl­pe­mid­ler fra Bo­gen­se. En­de­lig fi ndes der jo kon­tor­ho­tel­ler til me­d­ar­bej­de­re, der en dag om ugen el­ler må­ne­den har brug for at væ­re i København. Geo­gra­fi sk nær­hed er det rin­ge­ste ar­gu­ment for at fast­hol­de ar­bejds­plad­ser­ne i København. DEN UD­FOR­DRING, SOM oft e spæn­der ben, er me­get me­re jord­nær. Det er sy­ste­mer. Oft e it- sy­ste­mer, som bli­ver for­ny­et i for­bin­del­se med fl yt­ning, og som nye folk skal læ­re at be­tje­ne, og som sim­pelt­hen ta­ger for lang tid om at kom­me på plads. Den ty­pe pro­ble­mer har det med at sen­de me­d­ar­bej­de­re på job- jagt, sy­ge­dag­pen­ge med stress el­ler sim­pelt­hen ba­re i ge­ne­relt dår­ligt hu­mør. Alt sam­men no­get, som ko­ster pro­duk­ti­vi­tet i en lang pe­ri­o­de. Og det går ud over sags­be­hand­lin­gen.

Po­li­tisk er sa­gen en­kel: Man kan sag­tens ud­fl yt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, men man skal for­ven­te store pro­ble­mer og me­get lidt tak på vej­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.