Vil­le du ha­ve no­get imod at sove og ba­de sam­men med det mod­sat­te køn, li­ge­som sol­da­ter skal nu?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.02 FÆLLESBAD ER GRÆN­SEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.28 SKAL KUN­NE ALT SAM­MEN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.36 MORGENRO UDEN MÆND På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 23.21 DET VIL EN­DE I DRA­MA­ER På fa­ce­book. com/ ditbt kl

Nej

Mi­cha­el Hir­slund

Li­ne Mi­chela Kir­ke­gaard

Bjørn Nan­dro Jen­sen

Ka­ren Hansen

Chri­sti­an Jør­gen­sen

Ja

7.933 stem­mer på bt. dk

SKRIDT MOD LI­GE­STIL­LING Det er en stor sejr for fe­mi­nis­men. Nu mang­ler vi ba­re kvin­de­lig vær­nepligt. Jeg sy­nes, det er en fi n og for­nuf­tig idé, at køn­ne­ne skal bo på væ­rel­se sam­men på kryds og tværs, men at de skal ba­de sam­men, kan jeg slet ik­ke se no­gen grund til, og jeg sy­nes, at det går over græn­sen. De ta­ger vel og­så i krig sam­men, bæ­rer hin­an­den, hjæl­per hin­an­den, stop­per en fi nger i hin­an­dens skud­hul­ler, syr hin­an­den sam­men, be­skyt­ter hin­an­den og gi­ver sit liv for hin­an­den. Ja, det vil­le jeg. Jeg vil væ­re mor­gen­grim i fred for mænd. Hvis der hav­de væ­ret tø­ser på vo­res stue, da jeg var i mi­li­tæ­ret, så tror jeg, det kun­ne ha­ve ud­vik­let sig i en må­ske knap så hel­dig ret­ning. Fo­re­stil jer fi re 18- åri­ge knæg­te og fi re 18- åri­ge tø­ser på sam­me stue. Det oser af dra­ma.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.