RE­GE­RIN­GENS F

Re­ge­rin­gen vil præ­sen­te­re en sam­let plan for ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, in­den Fol­ke­tin­get om to må­ne­der ta­ger hul på en ny sæ­son

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

UD­FLYT­NING

Me­d­ar­bej­der­ne i Kul­tursty­rel­sen, Na­tursty­rel­sen og Ba­nedan­mark kom­mer ik­ke til at ven­te i det uen­de­li­ge på at få af­kla­ret, om de­res skri­ve­bord skal flyt­tes fra ho­ved­sta­den til provin­sen.

Re­ge­rin­gen bru­ger den kom­men­de tid på at ana­ly­se­re mu­lig­he­der­ne for ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser og vil ef­ter­føl­gen­de lan­ce­re en sam­let plan. Det fast­slår er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen ( V) i kølvan­det på Dansk Fol­ke­par­tis øn­ske om at flyt­te 12 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser til provin­sen.

» Det er vo­res plan, at vi in­den Fol­ke­tin­gets åb­ning i be­gyn­del­sen af ok­to­ber vil præ­sen­te­re en sam­let plan for, hvor­dan vi kan ud­flyt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Grup­pe­for­mand Pe­ter Skaarup ( DF) vil med ud­flyt­nin­gen gav­ne de om­rå­der i provin­sen, der har væ­ret hårdt ramt de se­ne­ste år.

Gang i ana­ly­se­ar­bej­det

» Det gæl­der om at få bredt væk­sten og ar­bejds­plad­ser­ne ud over he­le lan­det, « si­ger han og for­tæl­ler, at par­ti­et ik­ke har lagt sig fast på, hvor man øn­sker ar­bejds­plad­ser­ne flyt­tet hen.

Tro­els Lund Poul­sen øn­sker ik­ke at for­hol­de sig til de 12 kon­kre­te ar­bejds­plad­ser, Dansk Fol­ke­par­ti pe­ger på.

» Jeg kom­mer ik­ke til i dag at præ­sen­te­re den plan for ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Det vil­le væ­re lidt mær­ke­ligt, nu hvor vi har sat gang i et ana­ly­se­ar­bej­de. Jeg no­te­rer mig, at Dansk Fol­ke­par­ti er kom­met med nog­le for­slag, og de ind­går selv­føl­ge­lig i den po­li­ti­ske de­bat, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen og fast­slår:

» In­gen kan væ­re i tvivl om, at vi vil ud­flyt­te stats­li­ge ar­bejds­plad­ser. Vi har og­så me-

De fag­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, hvis med­lem­mer skal flyt­tes til provin­sen, ad­va­rer dog i den for­bin­del­se po­li­ti­ker­ne om at ta­ge for­ha­ste­de be­slut­nin­ger.

For­mand for HK Stat Ri­ta Bundgaard kri­ti­se­rer der­u­d­over Dansk Fol­ke­par­ti for at gri­be de­bat­ten an bag­vendt.

» De be­gyn­der med re­sul­ta­tet i og med, at de navn­gi­ver de stats­li­ge sty­rel­ser og in­sti­tu­tio­ner, som de vil flyt­te. Vi har slet ik­ke haft he­le pro­ces­sen, hvor man ta­ler om, hvad det er for stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, det er fag­ligt for­svar­ligt at flyt­te, og hvor der er et mil­jø, hvor de kan pas­se ind, « si­ger hun.

Ri­ta Bundgaard for­ud­ser, at en ræk­ke me­d­ar­bej­de­re ik­ke har mu­lig­hed for at flyt­te med job­bet til provin­sen.

Det ta­ger tid

» Der er helt sik­kert mu­lig­hed for at fin­de kom­pe­ten­te me­d­ar­bej­de­re over he­le Dan­mark, men hver gang man la­ver en for­an­drings­si­tu­a­tion, ved vi al­le godt, at der bli­ver et drift­stab un­der­vejs, og det ta­ger no­get tid at byg­ge den er­fa­ring og kom­pe­ten­ce op igen med nye me­d­ar­bej­de­re et nyt sted, « si­ger HK- for­man­den.

Til­sva­ren­de to­ner ly­der fra for­mand for Djøf Of­fent­lig Lars Qvist­gaard:

» Det hand­ler om at fast­hol­de den vi­den, in­sti­tu­tio­ner­ne har op­byg­get, for de for­ven­tes at le­ve­re ser­vi­ce af høj kva­li­tet fra dag ét ef­ter en flyt­ning. Der­for kan man ik­ke se helt bort fra, at en be­slut­ning om at flyt­te en stor ar­bejds­plads be­rø­rer man­ge me­d­ar­bej­de­re og de­res fa­mi­li­er. «

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015

Bå­de DMI, Vej­di­rek­to­ra­tet, Mil­jøsty­rel­sen og Sø­fart­s­sty­rel­sen er i spil til at bli­ve flyt­tet, når re­ge­rin­gen frem­læg­ger sin plan om flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser til ud­kants­dan­mark.

Fo­to: Tor­ben Ån­da­hl, An­ders Tve­vad, Tor­ben Chri­sten­sen og Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.