Hvem skal flyt­te?

BT - - NYHEDER - Ca. 300 me­d­ar­bej­de­re 313 an­sat­te An­tal an­sat­te frem­går ik­ke af hjem­mesi­de el­ler års­rap­port.

MAN­GE MU­LIG­HE­DER

Dansk Fol­ke­par­ti har nævnt en ræk­ke stats­li­ge sty­rel­ser, der kan kom­me i spil, når par­ti­et skal for­hand­le med re­ge­rin­gen om ud­flyt­ning af stats­li­ge ar­bejds­plad­ser fra København. Det dre­jer sig om:

Na­turEr­hverv­sty­rel­sen

Ca. 1.200 me­d­ar­bej­de­re. Ca. 800 af me­d­ar­bej­der­ne ar­bej­der på sty­rel­sens kon­tor i København, mens ca. 300 me­d­ar­bej­de­re ar­bej­der på 15 re­gio­na­le kon­to­rer og tre kon­trolski­be.

Na­tursty­rel­sen

Ca. 1.250 me­d­ar­bej­de­re, hvoraf ca. 850 er an­sat på de lo­ka­le na­tur­for­valt­nings­en­he­der rundt om i lan­det. De øv­ri­ge ca. 400 me­d­ar­bej­de­re er pla­ce­ret i den cen­tra­le sty­rel­se i København.

Mil­jøsty­rel­sen

Ca. 430 me­d­ar­bej­de­re, pla­ce­ret på syv adres­ser i København og én i Aar­hus

Ener­gi­sty­rel­sen

Kul­tursty­rel­sen

Ca. 280 me­d­ar­bej­de­re i København

Geo­da­ta­sty­rel­sen

Sø­fart­s­sty­rel­sen

306 an­sat­te

Ba­nedan­mark

2.263 an­sat­te for­delt rundt om i lan­det

Vej­di­rek­to­ra­tet

ca. 825 an­sat­te, ca. 280 af dem i København, re­sten rundt om i lan­det

DMI

326 an­sat­te i København

Sty­rel­sen for vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser

267 an­sat­te i København

Vi­sitDen­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.