Fær­re vil ha­ve au pair- hjælp

I juli trå­d­te for­bed­re­de vil­kår for au pairs i kraft , og nu an­sæt­ter fær­re bør­ne­fa­mi­li­er hus­hjælp

BT - - NYHEDER - Ama­lie Frøkjær- Rubbås Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

BED­RE VIL­KÅR

Der er ble­vet læn­ge­re mel­lem de dan­ske bør­ne­fa­mi­li­er, der har au pairs an­sat til at ta­ge sig af alt fra bør­ne­pas­ning til ren­gø­ring og ind­køb.

1. juli trå­d­te en ræk­ke nye reg­ler i kraft , der for­bed­rer for­hol­de­ne for de au pairs, der kom­mer til Dan­mark, og de nye reg­ler ser ud til at ha­ve haft kon­se­kven­ser for an­tal­let af fa­mi­li­er, der an­sæt­ter en hus­hjælp.

Fær­re til Dan­mark

Nye tal fra Be­skæft igel­ses­mi­ni­ste­ri­et vi­ser nem­lig, at der, si­den de nye reg­ler blev vars­let sid­ste år, er sket et mar­kant fald i an­tal­let af au pairs, der er kom­met til lan­det.

I årets før­ste fem må­ne­der er der ble­vet an­sat 671 au pairs, og en frem­skriv­ning af tal­let vi­ser iføl­ge mi­ni­ste­ri­et, at der re­sten af året kun vil kom­me cir­ka 1.600 til lan­det. Et fald i for­hold til sid­ste år, hvor 1.908 au pairs kom til Dan­mark.

De nye reg­ler in­de­bæ­rer blandt an­det, at lom­me­pen- geud­gift en er ble­vet sat op fra 3.200 til 4.000 kro­ner om må­ne­den, og vært­s­fa­mi­li­en er nu for­plig­ti­get til at gi­ve et en­gangs­be­løb på 5.000 til dan­skun­der­vis­ning samt be­ta­le fl ybil­let­ten bå­de ud og hjem.

HER ER DE NYE AU PAIR- REG­LER De æn­dre­de reg­ler på au og fra Dan­mark. pair- om­rå­det trå­d­te i kraft 1. Tid­li­ge­re skul­le vært­s­fa­mi­li­juli 2015. De be­ty der blandt en kun be­ta­le for hjem­rej­sen. an­det:

Vært­s­fa­mi­li­en skal be­ta­le Au pair- per­so­ner får ret til at et en­gangs­be­løb på 5.000 hol­de fri en ek­stra halv fast kro­ner, som skal fi nan­si­e­re fri­dag om ugen, så de fre­men del af sta­tens ud­gift er til over har halvan­den fri­dag dan­skun­der­vis­ning til au pairu­gent­ligt. Des­u­den får au per­so­ner. pair- per­so­ner ret til at hol­de fri på al­le of­fi ci­el­le dan­ske Vært­s­fa­mi­li­en og au pai­ren hel­lig­da­ge. skal aft ale, i hvil­ke tids­rum

au pai­ren skal udføre hus­li­ge Au pair- per­so­ners må­ned­li­ge plig­ter. lom­me­pen­ge­be­løb hæ­ves fra 3.200 kro­ner til 4.000 kro­ner om må­ne­den. Vært­s­fa­mi­li­en og­så skal be­ta­le for au pai­rens bil­let til

For­mand for fag­for­bun­det FOA Den­nis Kri­sten­sen ser en klar sam­men­hæng mel­lem de for­bed­re­de au pair­vil­kår og fal­det i an­tal­let af an­sæt­tel­ser.

» For­bed­rin­ger­ne i au pair­ord­nin­gen kan jo ha­ve få­et vært­s­fa­mi­li­er­ne til at sy­nes, at det er for dyrt. Og det er jeg stærkt be­kym­ret over, for det er sta­dig­væk me­get, me­get bil­lig ar­bejds­kraft , som vært­s­fa­mi­li­er­ne an­skaff er sig, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Flest fra Fi­lip­pi­ner­ne

Den­nis Kri­sten­sen un­der­stre­ger, at der i hans op­tik sta­dig er ta­le om ’ be­sked­ne for­bed­rin­ger’.

» Og hvis de velstil­le­de dan­ske fa­mi­li­er, som hidtil har gjort brug af au pair- ord­nin­gen, sy­nes, at det er ble­vet for dyrt, så har de godt nok væ­ret på jagt eft er ek­stremt la­ve løn­nin­ger , « si­ger FOA­for­man­den.

De fl este au pairs i Dan­mark kom­mer fra Fi­lip­pi­ner­ne, og iføl­ge Den­nis Kri­sten­sen ta­ger stør­ste­delen af sted for at tje­ne pen­ge til de­res fa­mi­li­er - og ik­ke for at op­le­ve en kul­tur­ud­veks­ling. En op­fat­tel­se, som de fl este dan­ske fa­mi­li­er og­så de­ler.

Og net­op der­for bur­de man i de fl este til­fæl­de la­ve ord­nin­gen om til et al­min­de­ligt ar­bejds­gi­ver- og løn­mod­ta­ger­for­hold, me­ner han.

» Jeg sy­nes i vir­ke­lig­he­den, at vi skal er­ken­de, at hvis vi ger­ne vil ha­ve ar­bejds­kraft til hus­ligt ar­bej­de, som vi jo har haft tid­li­ge­re i Dan­mark, så lad os la­ve ord­nin­gen om, så den dæk­ker hus­ligt ar­bej­de bå­de for dan­ske­re og for ud­læn­din­ge, der kom­mer til Dan­mark for at ar­bej­de, « si­ger Den­nis Kri­sten­sen.

An­tal­let af au pairs i Dan­mark er fal­det, si­den det blev be­slut­tet, at vil­kå­re­ne skul­le for­bed­res. Ar­kiv­fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.