Nor­ge hit­ter hos dan­sker­ne

BT - - NYHEDER -

Nord­mæn­de­ne er vil­de med at hol­de fe­rie i Dan­mark. Men det går og­så den an­den vej. Hver an­den dan­sker har på et tids­punkt be­søgt Nor­ge, og hver fj er­de over­ve­jer at rej­se til vo­res nor­di­ske na­bo­land in­den for den nær­me­ste frem­tid. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fo­re­ta­get for nor­ske Hur­ti­g­ru­ten. Det er især ak­tiv fe­rie og na­tu­ro­p­levl­ser, der træk­ker.

har i år få­et et så­kaldt gult kort. Det er 16 fl ere, end der blev ud­delt he­le sid­ste år, skri­ver dr. dk. Det gu­le kort er en ad­var­sel, Fø­de­va­re­sty rel­sen ud­de­ler, når svi­ne­pro­du­cen­ter­ne over­træ­der græn­ser­ne for, hvor me­get an­ti­bi­o­ti­ka de må bru­ge i de­res be­sæt­ning. Selv om fl ere land­mænd kø­ber me­re an­ti­bi­o­ti­ka end til­ladt, er det sam­le­de for­brug fal­det. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.