Am­bu­lan­ce­sel­skab mang­ler red­dere

BT - - NYHEDER - Falck må over­la­de am­bu­lan­ce­kørs­len til Bios 1. sep­tem­ber. Mi­cha­la Rask Mik­kel­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Ar­kiv­fo­to: Claus Fi­sker

BIOS

Hol­land­ske Bios, der 1. sep­tem­ber over­ta­ger am­bu­lan­ce­kørs­len fra Falck i stør­ste­delen af Re­gion Syd­dan­mark, vur­de­rer, at sel­ska­bet først er fuldt be­man­det om­kring års­skif­tet. Det for­tæl­ler Bios’ di­rek­tør, Mor­ten Hansen.

» Jeg vil tro, at vi skal ind i det nye år, før vi kom­mer helt op på den ide­al­be­man­ding, vi sig­ter eft er. Der­eft er kan vi og­så kom­me i gang med at ud­dan­ne fl ere, « si­ger han til TV2/ FYN med hen­vis­ning til, at Bios i øje­blik­ket mang­ler at an­sæt­te 200 red­dere for at nå op på de ide­el­le 558 fuld­tids­stil­lin­ger.

Der har her­sket tvivl om, hvor­vidt Bios når at skaff e red­dere nok til at kun­ne over­ta­ge am­bu­lan­ce­kørs­len 1. sep­tem­ber, og mandag gik sund­heds­mi­ni­ster So­fi e Løh­de ( V) ind i sa­gen.

» Jeg for­ven­ter na­tur­lig­vis, at Re­gion Syd­dan­mark, der er an­svar­lig for akut­be­red­ska­bet på Fyn og i Syd- og Søn­derjyl­land og har ind­gå­et aft alen med Bios, har fuld­stæn­dig styr på am­bu­lan­ce­kørs­len, når Bios over­ta­ger op­ga­ven fra Falck 1. sep­tem­ber, « lød det vi­de­re.

Red­dere fra Tys­kland

Bios- di­rek­tør Mor­ten Hansen har tid­li­ge­re for­talt, at det hol­land­ske sel­skab ger­ne vil an­sæt­te lo­ka­le red­dere, der er vant til at ar­bej­de i Re­gion Syd­dan­mark.

Det har dog vist sig at væ­re ’ en ud­for­dring’, og der­for har Bios hen­tet red­dere ind fra Tys­kland.

Hol­land­ske Bios over­ta­ger am­bu­lan­ce­kørs­len på stør­ste­delen af Fyn samt i Søn­derjyl­land og Syd­ve­stjyl­land eft er Falck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.