Ry­gen­de Mar­gre

Uden­land­ske me­di­er er for­tør­ne­de over, at dron­ning Mar­gret­he er ble­vet fo­to­gra­fe­ret ry­gen­de for­an bør­ne­bør­ne­ne. For­stå­e­ligt, ly­der det fra en dansk fore­ning

BT - - NYHEDER - Ma­ti­as Rona ma­tr@ bt. dk

KON­GE­LIG RØGHED

Dron­ning Mar­gret­he og fa­mi­li­en var i sid­ste uge sam­let på Grå­sten Slot for at del­ta­ge i den år­li­ge som­mer­fo­to­gra­fe­ring. Her var pres­sen og fo­to­gra­fer in­vi­te­ret til at ta­ge billeder. Dron­ning Mar­gret­he og prins Hen­rik kun­ne ses gå­en­de sam­men med bør­ne­bør­ne­ne prins Chri­sti­an, prin­ses­se Isa­bel­la og tvil­lin­ger­ne prins Vin­cent og prin­ses­se Jo­sep­hine.

På man­ge må­der en idyl­lisk sce­ne, der og­så har nå­et ud­lan­det. Men hos bri­ti­ske Daily Mail og au­stral­ske News. com. au er det no­get helt an­det, der har ta­get fo­kus. Dron­ning Mar­gret­he, der holdt kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Marys ot­te- åri­ge dat­ter Isa­bel­la i hån­den. Den an­den hånd holdt nem­lig og­så fast i no­get. En ci­ga­ret.

Det roy­a­le over­ho­ved har al­tid væ­ret kendt som en no­to­risk stor­ry­ger, der næg­ter at læg­ge smø­ger­ne på hyl­den. I 2006 prok­la­me­re­de hun dog, at det nu var slut med at ry­ge i of­fent­lig­he­den. Et løf­te hun løb fra ved som­mer­fo­to­gra­fe­rin­gen, hvor fle­re fo­to­gra­fer var ind­budt til ar­ran­ge­men­tet

yg­ning er kendt som den pri­mæ­re grund til lun­ge­kræft. Al­li­ge­vel er Ma­jestæten, trods sit stor­for­brug af ci­ga­ret­ter, pro­tek­tor for Dan­marks Lun­ge­for­e­ning. ’ Sluk den ci­ga­ret, bed­ste­mor!’ Kron­prin­ses­se Mary kom­mer fra Tas­ma­ni­en, og bil­le­der­ne, der cho­ke­rer ud­lan­det, har nå­et na­bo­lan­det Au­stra­li­en. Hos news. com. au ly­der over­skrif­ten: ’ Dan­marks dron­ning Mar­gret­he ry­ger, mens hun går med kron­prin­ses­se Marys børn’.

I Stor­bri­tan­ni­en hos Daily Mail kom­mer der en be­stemt op­for­dring i over­skrif­ten: ’ Sluk den ci­ga­ret, bed­ste­mor!’. Sam­ti­dig bli­ver hun i ar­tik­len om­talt som en stæ­dig ry­ger.

Op­for­drin­gen fra avi­sen til at sluk­ke ci­ga­ret­ten i nær­he­den af bør­ne­bør­ne­ne mø­der op­bak­ning fra Ast­ma- Al­ler­gi Dan­mark. Vi­ce­di­rek­tør An­ne Holm Hansen øn­sker ik­ke at kom­men­te­re den spe­ci­fik­ke sag om Dron­nin­gen, men ger­ne hvad for­e­nin­gens ge­ne­rel­le hold­ning er.

Voks­ne er rol­lemo­del­ler

» Som vok­sen er man en rol­lemo­del for bør­ne­ne. Det gæl­der jo for alt fra mo­tion til kostva­ner så­vel som ryg­ning. Bør­ne­ne kig­ger på, hvad vi gør, « si­ger An­ne Holm Hansen, der op­for­drer til, at man ik­ke ry­ger i børns nær­vær. ning for­an bør­ne­bør­ne­ne ri­si­ke­rer ik­ke kun at på­vir­ke dem. Det er nem­lig ik­ke kun for­æl­dre og bedste­for­æl­dre, som børn og un­ge bli­ver på­vir­ket af. Of­fent­ligt kend­te per­so­ner bur­de tæn­ke over, om de ry­ger i of­fent­ligt­he­den, ly­der hold­nin­gen fra vi­ce­di­rek­tø­ren.

» Man har jo ret til at leve hver sit liv, men man vil­le gø­re børn og un­ge en tje­ne­ste ved at væ­re en rol­lemo­del og ta­ge hen­syn, hvis man kan rum­me det, « si­ger An­ne Holm Hansen.

Hos kon­ge­hu­set øn­sker man ik­ke at blan­de sig i dis­kus­sio­nen om den ry­gen­de

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015

Dron­ning Mar­gret­he blev i sid

ste uge fo­to­gra­fe­ret gå­en­de sam­men med bør­ne­bør­ne­ne

prins Chri­sti­an, prin­ses­se Isa­bel­la og tvil­lin­ger­ne prins Vin­cent og prin­ses­se Jo­sep­hine, men og­så med en ci­ga­ret i hån­den. Det for­ar­ger fle­re

uden­land­ske me­di­er. Fo­to: Pa­tri­ck van Katwi­jk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.