’’

BT - - NYHEDER - An­ne Holm Hansen, vi­ce­di­rek­tør, Ast­ma- Al­ler­gi Dan­mark

Det kom­mer til at vir­ke ufar­ligt for børn, hvis de ser, man ry­ger. Det sen­der et sig­nal om, at det er okay. Og man kan fryg­te, at børn tæn­ker, hvis bed­ste­mor og bedste­far gør det, så kan jeg og­så, og så bli­ver det helt nor­malt

» Det kom­mer til at vir­ke ufar­ligt for børn, hvis de ser, man ry­ger. Det sen­der et sig­nal om, at det er okay. Og man kan fryg­te, at børn tæn­ker, hvis bed­ste­mor og bedste­far gør det, så kan jeg og­så, og så bli­ver det helt nor­malt, « ad­va­rer hun.

Det be­kræf­tes og­så af sta­ti­stik­ken, der vi­ser, at der er stør­re chan­ce for, at børn fra ry­ger­fa­mi­li­er be­gyn­der at ry­ge, for­kla­rer An­ne Holm Hansen. Tal fra Sund­heds­sty­rel­sen vi­ser, at ri­si­ko­en for at få ast­ma­tisk bron­ki­tis el­ler ast­ma er for­ø­get med op til 50 pct. hos børn af ry­ge­re ver­sus ik­ke- ry­ge­re.

Of­fent­ligt kend­te

Hos Kræf­tens Bekæm­pel­se har Ni­els Them Kjær, pro­jek­t­chef for ry­ge­stop og to­baks­fore­byg­gel­se, ’ in­gen hold­ning til voks­ne, der ry­ger, mens de hol­der de­res barn i hån­den’.

Dron­ning Mar­gret­hes ryg- ma­jestæt, der gik tur med bør­ne­bør­ne­ne. Li­ge­som de hel­ler ik­ke kom­men­te­rer, at bil­le­der­ne har nå­et ud­lan­det.

» Kon­ge­hu­set har in­gen kom­men­ta­rer til de­bat­ten,. « ly­der det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.