Roy­a­le ry­ge­re

BT - - NYHEDER - Julie Kragh jukr@ bt. dk Ma­ti­as Rona

EKS- RY­GE­RE

ma­tr@ bt. dk Kron­prins Fre­de­rik: Dan­marks kom­men­de kon­ge er vok­set op blandt to stor­ry­gen­de for­æl­dre og gik – må­ske me­get na­tur­ligt – sam­me vej. Men tak­ket væ­re kron­prin­ses­se Mary har Kron­prin­sen kvit­tet den dår­li­ge va­ne.

» Det var un­der po­si­tivt pres fra min nu­væ­ren­de ko­ne - kom­men­de ko­ne var det den­gang. Det var en stille bøn, for som hun sag­de, vil­le hun ger­ne be­hol­de mig lidt læn­ge­re. Så det var sødt af hen­de, må man si­ge, « for­tal­te han til DR i 2007. Kron­prin­ses­se Mary ry­ger ik­ke selv. Ned­trap­ning Prins Joachim: Prin­sen har tid­li­ge­re væ­ret stor­for­bru­ger af ni­ko­tin, men i de se­ne­re år eft er han har mødt prin­ses­se Ma­rie har han skru­et for­bru­get vold­somt ned.

» Jeg har al­drig væ­ret i tvivl om, at ryg­ning er sund­heds­ska­de­ligt. Men jeg har hel­ler al­drig for­søgt at hol­de op. Jeg ry­ger seks- syv ci­ga­ret­ter om da­gen. Det er me­get må­de­hol­dent, sy­nes jeg. Ty­pisk eft er et må­l­tid. Det un­der jeg mig selv. For 10 år si­den var jeg op­pe på 25, men det var og­så en tid med me­get stress. Med to små børn i hjem­met har vi selv­føl­ge­lig vo­res reg­ler, men vi er ik­ke ul­tra- or­to­dok­se om­kring et røg­frit mil­jø. Så hvis vi har gæ­ster, og det er ry­ge­tid, så er der ste­der, hvor vi kan ry­ge, « sag­de prins Joachim i au­gust­num­me­ret af Eu­ro­man.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.