DAN­SKE­RE MYR­DET I UD­LAN­DET

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

DRAB

Po­li­ti­et på fe­ri­eø­en Mal­ta i Mid­del­ha­vet le­der sta­dig.

Det for­sø­ger fort­sat at af­dæk­ke de mysti­ske om­stæn­dig­he­der om­kring den 71- åri­ge dan­ske turist Ve­ra Holms død for en uge si­den.

Me­get ty­der på et drab, men end­nu har myn­dig­he­der­ne ik­ke meldt det ud med en­de­lig sik­ker­hed.

I en ræk­ke an­dre sa­ger fra de se­ne­re år har der dog ik­ke væ­ret tvivl om, at dan­ske turi­ster plud­se­lig er ble­vet ud­sat for den ul­ti­ma­ti­ve for­bry­del­se un­der de­res op­hold i ud­lan­det. BT har sam­let en ræk­ke ek­semp­ler:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.