Fle­re æl­dre hav­ner i RKI

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

GÆLDS­FÆL­DE

Fle­re og fle­re æl­dre men­ne­sker er så tyn­get af gæld, at de ik­ke kan be­ta­le de­res bo­lig­lån.

An­tal­let af dan­ske­re over 60 år, der er re­gi­stre­ret som dår­li­ge be­ta­le­re i Ri­bers Kre­dit In­sti­tut ( RKI), er så­le­des ste­get vold­somt fra 8.970 per­so­ner i 2008 til 20.984 i før­ste hal­vår af 2015.

Det sva­rer til en stig­ning på 133,9 pro­cent. I den sam­me pe­ri­o­de er det sam­le­de an­tal re­gi­stre­re­de dan­ske­re i RKI ste­get med 25,1 pro­cent.

Gældspro­ble­mer­ne be­gyn­der of­te, når af­drags­fri­he­den på bo­lig­lån ud­lø­ber, for­kla­rer Frank Pap­sø, der er nor­disk di­rek­tør for analyse og for­ret­nings­ud­vik­ling hos Ex­pe­ri­an, som dri­ver RKI:

» Op til kri­sen fik de her men­ne­sker lov at lå­ne rig­tig man­ge pen­ge i de­res fri­vær­di, for­di de­res hu­se var ble­vet me­get værd. De lån­te store be­løb til bo­lig­for­bed­rin­ger og rej­ser. Men når af­drags­fri­he­den ud­lø­ber ef­ter 10 år, er de ik­ke i stand til at be­ta­le lå­net. « For man­ge er kon­se­kven­sen der­for en tvangs­auk­tion.

» Det er rig­tig trist, og jeg har set man­ge grel­le ek­semp­ler på folk, der en­der i en ne­ga­tiv spiral, « si­ger Frank Pap­sø.

Og­så man­ge un­ge har pro­ble­mer

Op­gø­rel­sen fra Ex­pe­ri­an vi­ser, at man­ge un­ge og­så hav­ner i RKI. I øje­blik­ket står 54.098 dan­ske­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.