NO­MI MED AP­PS De bed­ste ap­ps BANK- AP­PS FDM- BEN­ZIN­PRI­SER

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015 Der er mil­li­o­ner af ap­pli­ka­tio­ner at væl­ge imel­lem, så hvil­ken skal man prø­ve? En ræk­ke app- eks­per­ter gi­ver her et bud på nog­le af de bed­ste i ka­te­go­ri­en pri­va­tø­ko­no­mi. Tjek sal­do­en, over­før pen­ge, be­tal reg­nin­ger og me­get me­re. De fl este ban­ker har ud­vik­let en app, hvor du kan kla­re alt det, du nor­malt skal star­te com­pu­te­ren for at gø­re. Et godt ek­sem­pel er Dan­ske Banks app. Her kan man og­så over­vå­ge sin bo­li­gø­ko­no­mi, la­ve be­reg­nin­ger og hand­le ak­tier. Har man ik­ke Dan­ske Bank, har de fl este an­dre ban­ker og­så ud­vik­let de­res eg­ne ap­ps. Med den­ne app får du ben­zin­pri­ser­ne nær dig, så du kan spa­re så me­get som mu­ligt. Den er byg­get op om­kring, at bru­ger­ne af ap­pen selv ind­be­ret­ter de ak­tu­el­le pri­ser, så de på den må­de hjæl­per hin­an­den med at fi nde den bil­lig­ste ben­zin.

Char­lot­te Holst i færd med at tjek­ke sin bank­kon­to via Dan­ske Banks app Mo­bil­bank DK. Den hjæl­per hen­de med hur­tigt at få et over­blik over må­ne­dens for­brug. For Char­lot­te har det be­ty­det, at hun tæn­ker me­re over, hvad hun bru­ger pen­ge på. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.