LOMMEBUDGET

BT - - NYHEDER -

En app, som pen­geog pen­sions­pa­ne­let har ud­vik­let i år. Må­let er at få et over­blik over sit for­brug samt at få mas­ser af spa­re­tip. Med Lommebudget- ap­pen kan du lø­ben­de ind­ta­ste di­ne ud­gift er, op­ret­te et bud­get og føl­ge med i, om du hol­der dig in­den for bud­get­tet. Spa­re­tip­pe­ne er helt lav­prak­ti­ske råd som ek­sem­pel­vis, hvor­dan du und­går mad­spild, hvor­dan du spa­rer pen­ge på el og vand, el­ler hvor­dan du und­går im­puls­køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.