Hvem kan over­tru

I USA op­fø­rer de re­pu­bli­kan­ske præ­si­dent­kan­di­da­ter sig, som om de har sniff et lim. Men der er me­ning med gal­ska­ben

BT - - NYHEDER - Poul Høi hoi@ ber­ling­s­ke. dk Ron Bonje­an, par­ti­stra­teg

WAN­NA­BE

Hvis ord var ak­tier, så er den re­pu­bli­kan­ske valg­kamp gå­et på den græ­ske børs. For or­de­ne har mi­stet de­res vær­di.

En kan­di­dat sam­men­lig­ner Iran- aft alen med Ho­lo­caust. En an­den si­ger, at Iran in­den for 10 år vil atom­bom­be Ca­li­for­ni­en. En tred­je kal­der en mod­kan­di­dat for ’ en kræft knu­de’, og glem ik­ke kan­di­da­ten, som un­der en se­nats­de­bat kald­te sin egen par­ti­le­der for en kyl­ling og en løgn­hals. Der er og­så kan­di­da­ten, som star­te­de en mo­tor­sav og sa­ve­de skat­te­loven i styk­ker, og der er kan­di­da­ten, som tog et ba­se­bal­l­bat og smadre­de sin mo­bil­te­le­fon.

Og så har vi slet ik­ke nævnt Do­nald Trump, som ta­ler gen­nem for­nær­mel­ser, tæn­ker gen­nem eff ekt og har gjort he­le pri­mær­valg­kam­pen til et chok- show.

Hvad sker der hos Re­pu­bli­ka­ner­ne? Sniff er de lim el­ler blan­der blod med Bjar­ne Ri­is?

Der er fak­tisk en no­gen­lun­de æd­ru­e­lig år­sag til, at så man­ge re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter op­fø­rer sig stik mod­sat, og det har no­get at gø­re med i mor­gen, tors­dag. Fox News blæn­der her op for den før­ste tv- de­bat mel­lem kan­di­da­ter­ne, og de­bat­ten har si­ne eg­ne kva­li­fi ka­tions­reg­ler. Over 100 re­pu­bli­ka­ne­re har meldt sig som par­tiets præ­si­dent­kan­di­dat, mel­lem 17 og 21 af dem er ty­pisk in­klu­de­ret i me­nings­må­lin­ger­ne, og Fox News har de­kre­te­ret, at kun de 10, som sco­rer hø­jest i må­lin­ger­ne, får lov til at del­ta­ge i tv- de­bat­ten.

Og der­for ta­ler kan­di­da­ter som Mi­ke Huck­a­bee om Ho­lo­caust, Marco Ru­bio om atom­bomb­ning, Ri­ck Per­ry om ’ kræft knu­der’, og Rand Paul fo­re­ta­ger en mo­tor­savs mas­sa­kre. De er nødt til at for­sø­ge at bry­de ud af fel­tet, si­ger den re­pu­bli­kan­ske par­ti­stra­teg Ron Bonje­an til Bloom­berg. Trump er med sin blan­ding af lav­bud­spo­li­tik og re­a­li­ty- show et sort hul i valg­kam­pen, han træk­ker al me­di­eom­ta­le og de­bat til sig, og de an­dre kan­di­da­ter er nødt til at over- trum fe Trump for at kom­me fri af hul­let.

» Un­der an­dre om­stæn­dig­he­der vil­le vi be­trag­te de­res tak­tik som ek­strem, men de fø­ler, at de er nødt til at gø­re det, « si­ger Bonje­an.

Vil ik­ke må­le

Det ska­ber en ny or­den i en ame­ri­kansk pri­mær­valg­kamp: De, der kla­rer sig godt i må­lin­ger­ne, får lov til at del­ta­ge i tv- de­bat­ter­ne og der­med lej­lig­hed til at kla­re sig end­nu bed­re, og det gi­ver en klar hjem­me­ba­ne for­del til kan­di­da­ter med nav­ne­gen­ken­del­se, med po­puli­stisk tæft og i til­fæl­det Trump med beg­ge de­le.

Men ik­ke al­le er til­fred­se med den or­den. Det gæl­der selvsagt de kan­di­da­ter, som har svært ved at slå igen­nem, f. eks. tid­li­ge­re Hewlett Pa­ck­ard- chef Car­ly Fi­o­r­i­na og se­na­tor Lind­sey Gra­ham, men det gæl­der og­så nog­le af de store opi­ni­ons­må­le­re. De fø­ler, at de i ste­det for at må­le vir­ke­lig­he­den er ble­vet ska­be­re af vir­ke­lig­he­den. Som en af dem, Lee Mi­ringoff fra Ma­rist In­sti­tu­te, si­ger til McC­lat­chy:

» Jeg bry­der mig ik­ke om, at vi nu er med til at be­stem­me, hvem der skal til fa­det . Det er med til at få po­li­ti­ke­re til at æn­dre de­res ad­færd. Vi ser, at Ka­sich for­sø­ger at få et løft . Rand Poul ud­sen­der en vi­deo med en mo­tor­sav. Lind­sey Gra­ham går løs på en te­le­fon med et ba­se­bal­l­bat. «

Pro­ble­met er og­så, at det vil en­de med at væ­re små de­ci­ma­ler, der af­gør, hvem der skal med i de­bat­ten, si­ger han, og i det se­ne­ste gen­nem­snit af al­le må­lin­ger er det f. eks. søl­le 0,5 pro­cent­po­int, som ad­skil­ler num­mer 10 og 11 – og der­for kom­mer gu­ver­nør Chris Chri­stie med, mens eks- gu­ver­nør Ri­ck Per­ry må bli­ve hjem­me i Te­xas, hvis må­lin­gen står til tro­en­de.

» Og så præ­ci­se er me­nings­må­lin­ger­ne sim­pelt­hen ik­ke, « si­ger Mi­ringoff til McC­lat­chy, og han har der­for be­slut­tet mid­ler­ti­digt at sus­pen­de­re si­ne må­lin­ger af Re­pu­bli­ka­ner­nes pri­mær­valg­kamp, for­di han ik­ke bry­der sig om, hvad må­lin­ger­ne bli­ver brugt til.

» Vo­res må­lin­ger be­stem­mer den pro­ces, som vi kun skul­le må­le, « si­ger han.

Kan­di­da­ter som Do­nald Trump og Mi­ke Huck­a­bee har og­så et ek­stra in­ci­ta­ment til at sen­de al­le ad­jek­ti­ver i stær­ke­ste bøj­nin­ger og al­drig bru­ge sva­ge­re ord end ’ stupid’, når de ta­ler om præ­si­dent Oba­ma. For sam­ti­dig med me­nings­må­lin­ger­ne fo­re­går der i øje­blik­ket en an­den vægt­ning af kan­di­da­ter­ne, og det er hos de su­per­ri­ge.

’ Ma­rio­net­duk­ker’?

Mil­li­ar­dær­brød­re­ne David og Char­les Koch hav­de f. eks. i we­e­ken­den udvalgt seks kan­di­da­ter og in­vi­te­ret dem og 450 ri­ge do­no­rer til et se­mi­nar i Da­na Po­int i Ca­li­for­ni­en, og fem af kan­di­da­ter­ne duk­ke­de op – Jeb Bush, Scott Wal­ker, Marco Ru­bio, Car­ly Fi­o­r­i­na og Ted Cruz. Kun Rand Paul tak­ke­de nej til in­vi­ta­tio­nen.

Om det er vig­tigt at stå sig godt med de ri­ge? Det tør an­ty­des. New York Ti­mes kun­ne søn­dag af­slø­re, at blot 130 ame­ri­kan­ske fa­mi­li­er står for over halv­de­len af al­le de pen­ge, som ind­til nu har sponso­re­ret den re­pu­bli­kan­ske pri­mær­valg­kamp. Det er den slags tal, som i sid­ste uge fi k tid­li­ge­re præ­si­dent Jim­my Car­ter til at be­tviv­le, om USA sta­dig var et de­mo­kra­ti el­ler sna­re­re skul­le be­trag­tes som ’ et oligar­ki’, som han sag­de.

Do­nald Trump var ik­ke in­vi­te­ret med til de ri­ges skøn­heds­kon­kur­ren­ce hos brød­re­ne Koch, men ud­send­te føl­gen­de twe­et:

» Jeg øn­sker held og lyk­ke til al­le de re­pu­bli­kan­ske kan­di­da­ter, som er rejst til Ca­li­for­ni­en for at tig­ge om pen­ge mm. fra brød­re­ne Koch. Ma­rio­net­duk­ker? «

Der­med vend­te han svag­hed til styr­ke og tog me­re af dags­or­de­nen end de fem kan­di­da­ter, som po­se­re­de i Da­na Po­int i Ca­li­for­ni­en – og de­mon­stre­re­de den nye or­den i valg­kam­pen.

Der er – tro det el­ler ej – me­ning med gal­ska­ben.

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.