Kul­tur ’ Bed for at jeg

Beth Hart om sit til­bage­fald her på da­gen, hvor hun gi­ver kon­cert på Smuk­fest i Skan­der­borg

BT - - KULTUR - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

IN­TER­VIEW

Hvis du er til Smuk­fest i Skan­der­borg i dag, og du ser ét af festi­va­lens helt store in­ter­na­tio­na­le ro­ck­nav­ne Beth Hart gå lidt for hur­tigt frem og tilbage på sce­nen. Og hvis du sy­nes, at hun og­så snak­ker lidt for hur­tigt og sprin­ger fra sang til sang. Så kan du kun gø­re én ting for at hjæl­pe Beth: bed til Gud.

» Ja, jeg er li­geg­lad, hvil­ken gud du tror på – ba­re bed for mig. Det er det ene­ste, der hjæl­per, hvis jeg er ma­nisk, « si­ger Beth.

Det er en kendt sag, at den 43- åri­ge ame­ri­kan­ske su­per­stjer­ne li­der af ma­ni­o­de­pres­sion, og al­ko­ho­lis­men læg­ger hun hel­ler ik­ke skjul på.

Nor­malt er det he­le un­der kon­trol med me­di­cin og te­ra­pi. Men Beth ry­ger sta­dig af vog­nen fra tid til an­den. Så sent som i for­ri­ge uge gik det igen galt. Og Beth Hart måt­te mod­vil­ligt af­ly­se en el­lers ud­solgt kon­cert i Fin­land.

Ik­ke søvn nok

» Jeg hav­de det ad hel­ve­de til. Det ene­ste, jeg kun­ne tæn­ke på, var al­ko­hol. Og jeg drak mig ned i et dybt hul - ind­til jeg næ­sten be­svi­me­de. Der­ef­ter tog jeg fi­re da­ge fri. Og nu har jeg det fan­ta­stisk igen, « si­ger Beth Hart, der egent­lig godt vid­ste, hvor hu­mø­ret i Fin­land bar he­nad.

» Når jeg er hjem­me i USA sam­men med min mand Scott, sør­ger jeg al­tid for at få nok søvn. Det er alt­af­gø­ren­de. Men tur­néli­vet er op­s­li­den­de. Og trods man­ge års er­fa­ring fejl­vur­de­rer jeg sta­dig fra tid til an­den si­tu­a­tio­nen. Og på tur­ne­en kan det nog­le gan­ge godt væ­re svært at få søvn nok. «

Nu har Beth så trap­pet an­tal­let af an­ti- de­pres­si­ve pil­ler op. Hun går i seng til ti­den. Og hun læ­ner sig end­nu en gang hårdt op ad æg­te­man­den Scott, der føl­ger al­tid hen­de Jor­den rundt. blu­es. Og vo­res sæt af­hæn­ger helt og hol­dent af de vi­bra­tio­ner, vi fø­ler blandt pu­bli­kum, « si­ger Beth, der trods li­del­ser­ne i for­bin­del­se med sin psy­ki­ske syg­dom kan se én for­del ved det, hun kal­der si­ne ’ epi­so­der’.

Godt for sangskriv­nin­gen

Af en el­ler an­den år­sag er de selv­de­struk­ti­ve tan­ker nem­lig go­de for Beth Harts sangskriv­ning.

I hæ­le­ne på det nye al­bum ’ Bet­ter Than Ho­me’, der ud­kom i for­å­ret, har san­ge­r­in­den og kom­po­ni­sten fra Los An­ge­les så­le­des al­le­re­de skre­vet og ind­spil­let et helt nyt stu­di­e­al­bum, der net­op nu er ved at bli­ve mi­k­set.

Og Beth for­tæl­ler stolt, at ski­ven ud­kom­mer til næ­ste år.

» Jeg har før lidt af skri­ve­blo­ke­ring. Men nu har jeg nær­mest det mod­sat­te pro­blem. San­ge­ne væl­ter ba­re frem. Hel­dig­vis be­hø­ver du jo ik­ke al­tid skri­ve til et al­bum. Jeg skri­ver og kom­po­ne­rer mest af alt for min egen og san­ge­nes skyld. Hvis san­gen skal ud, så skal den ud. Og li­ge, da du rin­ge­de, ar­bej­de­de jeg på det her smuk­ke, mør­ke styk­ke mu­sik, der har hjem­søgt mig i uge­vis. På den må­de el­sker jeg mit liv - selv­om det til ti­der kan væ­re kom­pli­ce­ret. «

Beth Hart spil­ler på Smuk­fest i Skan­der­borg i af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.