’’

BT - - KULTUR - Beth Hart

Jeg hav­de det ad hel­ve­de til. Det ene­ste, jeg kun­ne tæn­ke på, var al­ko­hol. Og jeg drak mig ned i et dybt hul - ind­til jeg næ­sten be­svi­me­de

» Jeg fat­ter ik­ke, at han hol­der til det. Og nog­le gan­ge fø­ler jeg, at jeg kræ­ver alt for me­get op­mærk­som­hed. Det er ba­re mig- mig- mig, men Scott svær­ger, at jeg og­så ta­ger mig af ham. Og i de 14- 15 år, vi har væ­ret sam­men, har jeg al­drig set ham de­pri­me­ret - ut­ro­ligt, « si­ger Beth Hart, der har et helt spe­ci­elt for­hold til den smuk­ke mu­sik­fest i Skan­der­borg.

Skan­der­bog er bedst

» Ja, det er gan­ske en­kelt. Hvis du ba­re én gang har spil­let til Skan­der­borg- festi­va­len, så ved du, at det er den smuk­ke­ste festi­val i ver­den. Og her snak­ker jeg ik­ke kun om om­gi­vel­ser­ne. Mu­sik­ken spil­ler og­så blandt pu­bli­kum. Og bøl­gen af kær­lig­hed fra til­sku­er­ræk­ker­ne til sce­nen er uhørt, « si­ger Beth Hart, der af prin­cip al­drig plan­læg­ger sæt­lis­ten på for­hånd.

» Vi er så hel­di­ge, at vo­res re­per­toi­re stræk­ker sig over al­le stilar­ter, gospel, ro­ck, pop og

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.