El­sker Beth Hart

BT - - KULTUR -

Skan­der­borg. Og li­ge dér - som en or­gi­a­stisk or­kan af sta­dig sår­bar styr­ke og in­tens in­der­lig­hed og som sel­ve skri­get ’ så- elsk- mig- dog- for­fan­den!’ per­so­ni­fi ce­ret - ram­te den ame­ri­kan­ske san­ge­r­in­de og sangskri­ver Beth Hart sce­nen og al­le de ban­ken­de hjer­ter for­an sce­nen. Så ku’ vi læ­re det, ku’ vi. Hvad lam­slå­et vir­ke­lig be­ty­der. Den kon­cert og den kunst­ne­rin­de kun­ne bræn­de ind i al­les in­der­ste sjæl. Det her var ik­ke ba­re ro­ck’n’roll. Det her var li­vet på spil. «

Beth Hart er 43. Hun ken­des i Dan­mark nok mest for sit al­bum ’ Lea­ve the Light On’. Hun er som f. eks. og­så Da­na Fu­chs en kunst­ner, der især le­ver af sit eu­ro­pæ­i­ske pu­bli­kum.

Al­ko­hold­mis­bru­ger som 11- årig

Hun har igen­nem fl ere år ud­sat sig selv for et mas­sivt mis­brug af bå­de al­ko­hol og stoff er. Iføl­ge hen­de selv be­gynd­te al­ko­hol­mis­bru­get al­le­re­de som 11- årig, og som 13- årig var hun før­ste gang hos Ano­ny­me Al­ko­ho­li­ke­re. I 2000 hit­te­de hun del­vist i USA og især i New Ze­aland med san­gen ’ LA Song ( Out of This Town)’ fra pla­den ’ Screa­min’ for My Sup­per’. Suc­ce­sen gav hen­de dog en ned­t­ur. Hun be­gynd­te at drik­ke igen og blev drop­pet af sit pla­de­sel­skab, røg på psy­ki­a­trisk ho­spi­tal og var på et tids­punkt end­da i fængsel.

Hun har fl ere gan­ge sagt, at var det ik­ke for hen­des mand Scott, var hun ik­ke læn­ge­re i li­ve.

Sam­ar­bej­det med blu­es­gu­i­ta­ri­sten Joe Bo­na­mas­sa har gi­vet Beth Hart et min­dre co­me­ba­ck.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.