Hun ma­ler de kon­ge­li­ge

Pia Schutz­mann har po­rtræt­te­ret bå­de høj og lav i det dan­ske sam­fund – bl. a. Dron­nin­gen

BT - - NAVNE - Tor­ben Weirup tow@ ber­ling­s­ke. dk

75 ÅR I MOR­GEN

Ik­ke man­ge kul­tu­rel­le bånd for­bin­der Ber­ga­mo med København. Men J. P. Ja­cob­sen har da skre­vet en novel­le, der fo­re­går i Ber­ga­mo, og så er Pia Schutz­mann født i den nor­di­ta­li­en­ske by. Der­til var hen­des for­æl­dre i au­gust 1940 nå­et un­der de­res fl ugt fra det be­sat­te Frankrig.

Si­den gik rej­sen til København, hvor Pia Schutz­mann 30 år se­ne­re blev op­ta­get på Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mi. Her fi k hun en vi­dun­der­lig læ­rer i Pal­le Ni­el­sen, der gav Pia Schutz­mann tro­en på sit eget kunst­ne­ri­ske pro­jekt.

Be­ån­de­de sort/ hvi­de teg­nin­ger af ty­ste rum el­ler stem­nings­ful­de opstillinger af for­skel­lig art var ik­ke li­ge­frem avant­gar­de i 1970er­nes dan­ske kunst­liv.

Ab­strak­te ma­le­ri­er

Og selv om Pia Schutz­mann se­ne­re i sin kunst­ne­ri­ske kar­ri­e­re bå­de har eks­pe­ri­men­te­ret med ab­strak­te ma­le­ri­er og for­skel­li­ge for­mer for an­sam­lin­ger af gen­stan­de, der til­sam­men har haft ka­rak­ter af en in­stal­la­tion, om man vil, el­ler en skul­p­tur, el­ler blot en op­hob­ning, der æste­tisk og stem­nings­mæs­sigt har ud- gjort en for­tæl­ling, så lig­ger ker­nen i ind­sat­sen i de fi gu­ra­ti­ve billeder.

Det kan væ­re billeder af land­ska­ber, af træ­er el­ler af hus­mu­re – og Pia Schutz­mann er en frem­ra­gen­de teg­ner og en fi n gra­fi ker – og det kan væ­re billeder af men­ne­sker. For ek­sem­pel har hun i sit syd­fran­ske fri­sted teg­net en ræk­ke af de lo­ka­le be­bo­e­re med en så stor ind­le­vel­ses­ev­ne, at man umid­del­bart gen­ken­der dem, hvis man kom­mer på de kan­ter. Og alt­så har set bil­le­der­ne for­in­den.

Ud­stil­ling på Ni­vaa­gaard

Pia Schutz­mann er ik­ke en hyp­pig ud­stil­ler, men i 2012 var der en stør­re re­trospek­tiv ud­stil­ling i Ni­vaa­gaards Ma­le­ri­sam­ling, der og­så in­de­holdt ny­e­re billeder teg­net i mu­se­ets om­gi­ven­de ha­ve. Tid­li­ge­re har hun ud­stil­let i blandt an­det Sil­ke­borg Bad og Faa­borg Mu­se­um, hvis man hol­der sig til ny­e­re tid, og da Ole An­dreas Da­hl sta­dig drev sit kva­li­tets­gal­le­ri i Ad­miral­ga­de i København, ud­stil­le­de hun dér om­trent hvert an­det år.

Ole An­dreas Da­hl er blot en af de man­ge, Pia Schutz­mann har po­rtræt­te­ret. Først må kon­ge­fa­mi­li­en na­tur­lig­vis næv­nes. Pia Schutz­mann blev kendt ud over en snæ­ver kreds af sær­ligt in­ter­es­se­re­de, da hun i 1982 skab­te en me­get fi n bly­ants­teg­ning af dron­ning In­grid. Si­den har Pia Schutz­mann ved fl ere lej­lig­he­der po­rtræt­te­ret re­gent­par­ret og Dron­nin­gens sø­stre. An­dre, der har sid­det for Pia Schutz­mann – for så­dan ar­bej­der hun, man skal væ­re der, man skal sid­de på en stol. Stille! – har væ­ret tid­li­ge­re na­tio­nal­bank­di­rek­tør Bo­dil Ny­boe Andersen, for­hen­væ­ren­de po­li­ti­di­rek­tør Han­ne Bech Hansen, Lou­i­si­a­nas stif­ter Knud W. Jen­sen og fo­to­gra­fen Rig­mor Mydtskov. Og så­mænd og­så den, der skri­ver dis­se linjer.

Den 9. ok­to­ber åb­ner en ud­stil­ling på Ama­li­en­borg. Gen­nem me­re end to år har Pia Schutz­mann eft er in­vi­ta­tion fra dron­ning Mar­gret­he få­et lov til at gå rundt i slot­tets kæl­de­re­ta­ger og krin­kelkro­ge og teg­ne og ma­le, hvad hun er ble­vet fa­sci­ne­ret af. Re­sul­ta­tet vi­ses frem til be­gyn­del­sen af ja­nu­ar på be­le­ta­gen i Chri­sti­an VIIs Palæ.

Pia Schutz­mann for­an sit po­rtræt af dron­ning Mar­gret­he. Hun har og­så po­rtræt­te­ret Dron­nin­gens to sø­stre. Fo­to: Carl Red­he­ad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.