TY­VE­RI FRA DET KGL. BI­BLI­O­TEK

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for 37 år si­den 1978:

LØ­VEN 22.07 - 22.08 So­len og Sa­turn står i et me­get po­si­tivt aspekt til dit tegn, og det læg­ger op til go­de mu­lig­he­der og for­ny­el­ser i dit ar­bejds­liv. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Månen på­vir­ker dit tegn i dag og læg­ger op til, at du er me­re i di­ne fø­lel­sers vold end sæd­van­ligt. Det er og­så en dag, hvor du er sær­ligt nær­ta­gen­de. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Jo me­re du selv gør for at frem­me din ar­bejds­si­tu­a­tion, des me­re vil du op­le­ve, at di­ne om­gi­vel­ser nær­mest ba­re ven­ter på di­ne hand­lin­ger. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Der er ro­man­ti­ske to­ner i luft en. Sam­ti­dig er der en ven­lig hen­vis­ning til, at du ik­ke spre­der di­ne ener­gi­er, så du går glip af no­get. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en dag, hvor du nær­mest har et over­skud af fy­sisk ener­gi. Spørgs­må­let er må­ske me­re, hvad du skal gø­re med den. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:**** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Du er in­de i en pe­ri­o­de, hvor du er me­re ak­tiv på et in­dre plan end på det yd­re og fy­si­ske. Du er kre­a­tiv og går med nye ide­er og pla­ner. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Jo me­re vi­sio­nær du er, des bed­re. Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor dit kre­a­ti­ve sind vil kom­me dig til go­de. Du får en over­ra­skel­se. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** FISKENE 19.02 - 19.03 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor ting og sa­ger vil fo­re­gå i et jævnt tem­po. Der er fo­kus på øko­no­mi, hvor du er hel­dig. Kær­lig­hed:**** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:******

120). ( Svær 64). ( Mid­del 16). ( Nem

Rigs­bi­bli­o­te­kar Pal­le Bir­ke­lund er­klæ­rer, at an­sat­te ved Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek har del­ta­get i or­ga­ni­se­ret ty­ve­ri af uer­stat­te­li­ge bø­ger. Pal­le Bir­ke­lund i ar­ki­vet på Det Kon­ge­li­ge Bi­bli­o­tek. Kri­mi­nal­po­li­ti­et men­te, at der var stjå­let op til 200 kost­ba­re bø­ger fra hyl­der­ne, men det vi­ste sig se­ne­re at væ­re om­kring 3.000. Ar­kiv­fo­to: Ulf Nilsen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.