’ Jeg har be­vi­ser ’

Re­dak­tø­ren for fi lm­ma­ga­si­net Ek­ko vi­ser sms til BT, der iføl­ge ham be­vi­ser, at Jo­hn Faxe Jen­sen kræ­ve­de sor­te pen­ge for et in­ter­view

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SOR­TE PEN­GE Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk joko@ sporten. dk

Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg 10.000 kr. sort el­ler 25.000 kr. med skat. Så me­get kræ­ve­de EMhel­ten Jo­hn Faxe Jen­sen iføl­ge fi lm­ma­ga­si­net Ek­ko, hvis han skul­le med­vir­ke i et in­ter­view om den ak­tu­el­le fod­bold­fi lm om den magi­ske EM- som­mer i 1992.

Ind­til nu har Jo­hn Faxe Jen­sen kaldt be­skyld­nin­ger­ne for ’ van­vit­ti­ge’. Det vil re­dak­tø­ren for Ek­ko, Claus Chri- sten­sen, ik­ke ha­ve sid­den­de på sig. Der­for står han nu frem med do­ku­men­ta­tion, som, han selv me­ner, be­vi­ser, at den tid­li­ge­re pro­fes­sio­nel­le fod­bold­spil­ler rent fak­tisk har frem­sat det op­sigtsvæk­ken­de krav.

BT har set en sms- kor­re­spon­dan­ce mel­lem Claus Chri­sten­sen og Jo­hn Faxe Jen­sen. Claus Chri­sten­sen øn­sker ik­ke den ful­de kor­re­spon­dan­ce frem, men BT har få­et lov til at brin­ge bid­der af sam­ta­len.

Tvivl om tro­vær­dig­hed

26. juli kl. 18.53 skri­ver Claus Chri­sten­sen til Faxe for at få be­kræft et, at hans krav ly­der på ’ 10.000 kr. sort el­ler 25.000 kr. med skat for at bli­ve in­ter­viewet om Som­me­ren ’ 92 ( fi lmens navn, red.)’.

Sam­ti­dig spør­ger re­dak­tø­ren for Ek­ko, om trans­port er in­klu­de­ret i kra­vet. Kl. 20.58 sam­me dag sva­rer Jo­hn Faxe Jen­sen kort: ’ Trans­por­ten er med i pri­sen’, og det be­kræft er iføl­ge Claus Chri­sten­sen der­med ek­si­sten­sen af kra­vet.

Claus Chri­sten­sen for­tæl­ler, at han frem­læg­ger do­ku­men­ta­tio­nen nu, for­di der fra fl ere si­der er ble­vet så­et tvivl om ma­ga­si­nets tro­vær­dig­hed.

» Jo­hn Faxe er en fod­bold­fol­ke­helt, der score­de et fan­ta­stisk mål. Så der er ik­ke no­get per­son­ligt i det. Der er så­et tvivl, om hvor­vidt vi nu og­så har sagt sand­he­den. Faxe selv har sagt, at det ly­der van­vit­tigt – og på den må­de si­ger han, at det slet ik­ke pas­ser. Det er det her en re­ak­tion på, « si­ger Claus Chri­sten­sen og ud­dy­ber:

» Det er me­get vig­tigt, at folk tror på det, vi skri­ver og si­ger. Vi har ta­get den her sag op, for­di vi me­ner, at den prin­ci­pi­el­le dis­kus­sion om, hvor­vidt det er okay at kræ­ve pen­ge for et in­ter­view, er vig­tig. Og så sent som i dag ( i går, red.) rin­ge­de en jour­na­list og sag­de, at han ger­ne vil­le ta­ge den dis­kus­sion op, men at han ik­ke kun­ne, for­di han ik­ke vid­ste, om det, vi sag­de, var rig­tigt. Der­for frem­læg­ger jeg det her nu. «

Har yder­li­ge­re do­ku­men­ta­tion

Claus Chri­sten­sen for­tæl­ler vi­de­re, at han lig­ger in­de med yder­li­ge­re do­ku­men­ta­tion, som han dog ik­ke øn­sker at frem­læg­ge nu.

» Jeg har ført en te­le­fon­sam­ta­le med Jo­hn Faxe Jen­sen og har talt med ham over sms. Til at be­gyn­de med do­ku­men­te­rer vi sid­ste del over for jer. « Men du har op­ta­get sam­ta­len? » Du får den ik­ke at hø­re. Lad os hol­de os til det. Må­let har kun væ­ret at ska­be de­bat. In­tet an­det. Og det me­ner jeg ik­ke, at en op­ta­gel­se bi­dra­ger yder­li­ge­re til. «

Hvor­for lag­de du ik­ke do­ku­men­ta­tio­nen frem med det sam­me?

» Jeg hav­de ik­ke tro­et, det vil­le en­de her. De sor­te pen­ge har slet ik­ke fyldt no­get hos os. Vi spurg­te vo­res Fa­ce­book- bru­ge­re, om der var stem­ning for en fæl­les ind­sam­ling. Si­den har det op­nå­et en op­mærk­som­hed, jeg ik­ke hav­de reg­net med. «

BT har væ­ret i kon­takt med Jo­hn Faxe Jen­sen, men han har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re sa­gen.

Ek­kos re­dak­tør, Claus Chri­sten­sen, har vist sms- kor­re­spon­dan­ce til BT, der ef­ter hans me­ning be­vi­ser, at Jo­hn Faxe Jen­sen kræ­ve­de sor­te pen­ge for et in­ter­view om EM- tri­um­fen i 1992, hvor Faxe selv score­de til 1- 0 i fi­na­len ( bil­le­det) mod Tys­kland, der blev be­sej­ret med 2- 0. Indsat BT Sport fra 28. juli, hvor sa­gen først blev om­talt. Ar­kiv­fo­to: Pal­le He­de­mann

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.