’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Claus Ste­in­le­in, til TV3 +

Man sid­der ba­re fuld­stæn­dig tom in­de­ni. Vi gjor­de en fi n fi gur på en me­get svær ba­ne, men det var hjem­me på MCH Are­na, vi tab­te det. Og det er pis­seir­ri­te­ren­de li­ge nu

Der­med til­slut­te­de FC Midtjylland sig en min­dre stolt dansk tra­di­tion om vin­ge­skud­te Champions League- am­bi­tio­ner, når mod­stan­de­ren er det gul­blu­se­de cypri­o­ti­ske mand­skab. Sam­me skæb­ne er nem­lig tid­li­ge­re over­gå­et bå­de FC København og AaB.

En kends­ger­ning, der tog hårdt på FC Midtjyl­lands sport­s­di­rek­tør, Claus Ste­in­le­in.

» Man sid­der ba­re fuld­stæn­dig tom in­de­ni. Vi gjor­de en fi n fi gur på en me­get svær ba­ne, men det var hjem­me på MCH Are­na, vi tab­te det. Og det er pis­seir­ri­te­ren­de li­ge nu, « sag­de han eft er kam­pen til TV3+ og fort­sat­te:

» Der var god op­bak­ning her­ne­de, og de to an­dre dan­ske hold, der har væ­ret her, kan og­så ta­le med om, at det er et svært sted at spil­le. Men vi mang­le­de det sid­ste mod i an­den halv­leg. «

Drøm­mestart

Det var ik­ke, for­di FCM mang­le­de mu­lig­he­den for at gå vi­de­re. Fak­tisk fi k midtjy­der­ne en drøm­mestart, da Erik Svi­at­chen­ko eft er to mi­nut­ter duk­ke­de op i APOELs må­l­felt og he­a­de­de bol­den ind til 1- 0.

Og eft er 20 mi­nut­ter var dan­sker­ne tæt på at sco­re til 2- 0. Bol­den var i net­tet, men dom­me­ren døm­te lidt over­ra­sken­de fris­park til hjem­me­hol­dets må­l­mand.

Men så fi k FCM end­nu en hånds­ræk­ning. De dan­ske gæ­ster var nem­lig godt kø­ren­de i før­ste halv­leg, og det ir­ri­te­re­de ty­de­lig­vis APOELs Vi­ni­ci­us, som eft er en halv ti­me stemp­le­de Pio­ne Si­sto og fi k rødt kort for udå­den.

Så ved pau­sen kun­ne FCM­spil­ler­ne kon­sta­te­re, at de nu kun mang­le­de et en­kelt mål i at gå vi­de­re i kva­li­fi ka­tio­nen.

Men selv om træ­ner Jess Thorup skift ede off en­sivt ud og sat­te Martin Pu­sic og Paul Onu­a­chu ind sam­men med Mor­ten ’ Dun­can’ Ras­mus­sen i an­gre­bet, fej­l­e­de de dan­ske me­stre.

Man kan dog hver­ken klan­dre træ­ne­ren el­ler spil­ler­ne for de­res ind­sats i går, fastslog Claus Ste­in­le­in.

» Jeg sy­nes, at træ­ner­tea­met, med Jess ( Thorup, red.) i front sat­ser off en­sivt og sat­ser alt, hvad de kan. Der er ik­ke en fi nger at sæt­te på ind­sat­sen. Det var på hjem­me­ba­ne, vi tab­te det. «

Nu gæl­der det EL

Selv­om hå­bet om at kom­me i Champions League neds­mel­te­de i den cypri­o­ti­ske aft en­var­me, har FC Midtjylland ik­ke op­gi­vet hå­bet om at spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold i den­ne sæ­son.

Nu skal hol­det for alt i ver­den vi­de­re til grup­pe­spil­let i Eu­ro­pa League- tur­ne­rin­gen, fast­slår Claus Ste­in­le­in.

» Vi skal i det grup­pe­spil. Jeg ved godt, at jeg ik­ke må ta­le om læ­re­pen­ge, men vi har lært, at vi skal væ­re der 100 pro­cent fra før­ste mi­nut. Det skal vi væ­re i de næ­ste to kam­pe, « sag­de Claus Ste­in­le­in til TV3+, in­den han til­fø­je­de:

» Nu bli­ver det spæn­den­de, hvad lod­træk­nin­gen brin­ger, for det kan væ­re me­get for­skel­li­ge hold, vi får. Men vi skal vi­de­re, og det har væ­ret vo­res mål­sæt­ning he­le sæ­so­nen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.