Mies mester­værk

VM- bron­ze og in­ter­na­tio­nalt gen­nem­brud til 18- åri­ge Mie Ø. Ni­el­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LY­SEN­DE FREM­TID Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk

Tre da­ge, to me­dal­jer. Je­a­net­te Ot­te­sen vandt mandag Dan­marks før­ste VM­me­dal­je i Ka­zan, i går kom num­mer to.

Mod­ta­ge­ren var 18- åri­ge Mie Ø. Ni­el­sen fra Aal­borg, som i fi­na­len i 100 me­ter ryg ud­fol­de­de sit enor­me po­ten­ti­a­le med ti­den 58.86. Blot to hund­re­de­de­le fra den nor­di­ske re­kord, hun sat­te da­gen for­in­den. Det rak­te til en for­nem bron­ze­me­dal­je.

» Jeg er sinds­sygt glad, « ud­brød Mie Ø. Ni­el­sen ef­ter fi­na­len, mens hun gis­pe­de ef­ter vej­ret.

» Jeg kun­ne gen­nem­fø­re ti­den fra i går, det er ba­re sta­bi­li­tet. Jeg dør lidt i mi­ne ben til sidst, kan jeg godt mær­ke, men el­lers er jeg godt til­freds. «

Net­op sta­bi­li­te­ten vid­ner om en ud­vik­ling, der teg­ner loven­de for frem­ti­den. Bag sig har hun et eu­ro­pa­mester­skab på lang­ba­ne fra Ber­lin sid­ste år, men med gårs­da­gens VM- me­dal­je be­vi­ste Mie Ø. Ni­el­sen, at hun har nå­et en klas­se, hvor hun og­så er me­dal­je­kan­di­dat på den stør­ste sce­ne. Ver­dens­mester­ska­ber og olym­pi­ske le­ge. Sidst­nævn­te kva­li­fi­ce­re­de hun sig i øv­rigt til i går med sin flot­te fi­na­le­tid.

DAN­SKE­RE I DAG

MIE Ø. NI­EL­SEN

Ind­le­den­de he­at i 50 me­ter ryg kl. 8.30

VIK­TOR BRO­MER

Fi­na­le i 200 me­ter but­ter­fly kl. 16.52 når det er to stær­ke pi­ger fra Au­stra­li­en, som jeg ken­der rig­tig godt ( der får guld og sølv, red.), « lød det fra en me­get glad og til­freds Mie Ø. Ni­el­sen.

Hun får dog ik­ke tid til at ny­de suc­ce­sen læn­ge. Al­le­re­de her til mor­gen klok­ken 8.30 skal hun kon­kur-

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015 re­re igen, når det gæl­der ind­le­den­de he­at i 50 me­ter ryg. Og­så her bør hun kun­ne nå en fi­na­le, og så kan alt som be­kendt ske. Ef­ter den sy­re­frem­kal­den­de 100 me­ter i af­tes, var der dog kun én ting, Mie Ø. Ni­el­sen kun­ne for­hol­de sig til om den di­sci­plin.

» Det er hel­dig­vis kun den ene vej! Nu må vi se, hvad der sker i mor­gen. «

Mie Ø. Ni­el­sen er og­så en del af den dan­ske 4x100 me­ter med­ley for kvin­der. Den di­sci­plin svøm­mes på søn­dag med ind­le­den­de he­at om mor­ge­nen og fi­na­le om af­te­nen.

Mie Ø. Ni­el­sen var sinds­sygt glad for sin bron­ze­me­dal­je, selv­om hun måt­te se sig slå­et af to au­stra­li­e­re - guld­vin­der Emily Se­e­bo­hm ( her­over) og sølvvin­der Ma­di­son Wil­son. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.