Fæl­det i fi­na­len ’’

Lot­te Fri­is mis­se­de me­dal­je, men jag­ter sid­ste mu­lig­hed

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SUR FJER­DE­PLADS Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk Lot­te Fri­is om sin frem­tid Fo­to: AFP

Det er klart, jeg går ef­ter me­dal­jer. Jeg gi­der ik­ke svøm­me for sjov

Hun kæm­pe­de med alt, hvad hun hav­de, men man for­nem­me­de, hvor det gik he­nad, da Lot­te Fri­is slin­gre­de en anel­se ud mod det ene ba­ne­tov i 1.500 me­ter­fi­na­lens af­slut­ning.

Lot­te Fri­is var træt, og det end­te li­ge nøj­ag­tig med at ko­ste den VM- me­dal­je, der hav­de gjort hen­de til den før­ste i hi­sto­ri­en til at vin­de me­dal­je i 1.500 me­ter fri ved fi­re ver­dens­mester­ska­ber i træk.

Un­gar­ske Bog­lar­ka Ka­pas svøm­me­de desvær­re for­bi Lot­te Fri­is på de sid­ste 50 me­ter .

En ær­ger­lig af­slut­ning for En kar­ri­e­re som må­ske har po­pu­læ­re Fri­is, der er bo­sid­hen­tet sin sid­ste me­dal­je. den­de i USA. Ef­ter­føl­gen­de Hidtil er det ble­vet til fi­re EMblev dan­ske­ren om­rin­get af me­dal­jer på lang­ba­ne, seks ame­ri­kan­ske jour­na­li­ster VM- me­dal­jer på lang­ba­ne, og den dan­ske pres­se­de­le­ga­en olym­pi­ske bron­ze­me­dal­je tion. og en stri­be EM- me­dal­jer på

» Selv­føl­ge­lig vil­le jeg ha­ve kort­ba­ne. el­sket at bli­ve den før­ste til at » Jeg er et sted i min kar­ri­vin­de en me­dal­je fi­re gan­ge i ere, hvor jeg ik­ke fø­ler, jeg skal træk. Især ta­get i be­tragt­ning, be­vi­se no­get over for no­gen at det her nok var min sid­ste el­ler over for mig selv. Jeg har 1.500 me­ter, « sag­de Lot­te Fri­is haft en ene­stå­en­de kar­ri­e­re, og gjor­de en form for sta­tus som for­hå­bent­lig ik­ke er slut på en lang kar­ri­e­re, som ik­ke end­nu, men hvis der ik­ke er slut end­nu, men som lak­ker mod en­den.

800 me­ter på vej mod OL

kom­mer fle­re me­dal­jer, er det det. Men det er klart, jeg går ef­ter me­dal­jer. Jeg gi­der ik­ke svøm­me for sjov. «

Kar­ri­e­rens næ­ste me­dal- je­chan­ce får hun lør­dag, hvis hun som for­ven­tet kva­li­fi­ce­rer sig til fi­na­len i 800 me­ter fri. Der­næst hed­der det OL i Rio, som hun tid­li­ge­re har kaldt kar­ri­e­rens sid­ste stæv­ne. I af­tes åb­ne­de hun dog for, at kar­ri­e­ren kan for­læn­ges en smu­le. Men uden 1.500 me­ter- di­stan­cen.

» Hvis jeg fort­sæt­ter ef­ter Rio, hvil­ket sta­dig er en mu­lig­hed, vil jeg helt sik­kert ik­ke svøm­me 1.500 me­te­ren me­re. Den er nok lidt for lang og lidt for hård for mig det sted, jeg er i min kar­ri­e­re, « sag­de Lot­te Fri­is ef­ter gårs­da­gens ær­ger­li­ge fjer­de­plads.

Lot­te Fri­is lå læn­ge til at ta­ge en me­dal­je i 1.500 me­ter- fi­na­len ved VM i Ka­zan i går, men til sidst måt­te hun nø­jes med en fjer­de­plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.