Vik­tors vin­ge­fang

Bre­de­re end en orangutang og bed­re end de fl este svøm­me­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STJERNE I SVØB Jo­han Lyng­holm i Ka­zan jo­hp@ sporten. dk Fo­to: AFP, Jo­han Lyng­holm

I Aal­borg Zoo kan man mø­de en orangutang. Men­ne­skea­ben, hvis ge­ner er 97 pro­cent de sam­me som men­ne­skets, er ud­sty ret med et im­po­ner e n d e v i n g e f a n g . Ba­re ik­ke li­ge

så im­po-

ne­ren­de som den dan­ske but­ter­fl yspe­ci­a­list Vik­tor Bro­mers. For med sit eget per­son­li­ge vin­ge­fang på godt 2,10 me­ter over­går den 22- åri­ge nord­jy­de den il­lu­stra­tion af or­angutan­gens vin­ge­fang, som er ma­let på en væg i Aal­borg Zoo. Be­vi­set vi­ser han frem på sin del­vist knu­ste skærm på te­le­fo­nen. Her står han med strak­te ar­me, der når bre­de­re ud end or­angutan­gens.

Eft er i går at ha­ve sat nor­disk re­kord i 200 me­ter but­ter­fl y med en im­po­ne­ren­de tid på 1.54,27 - en tid som i øv­rigt hav­de rakt til en VM­sølv­me­dal­je i Bar­ce­lo­na for to år si­den - hop­per den for­sva­ren­de dan­ske eu­ro­pa­me­ster med det enor­me vin­ge­fang i dag i van­det til en VM- fi na­le. Klar til at ud­nyt­te sin enor­me ræk­ke­vid­de, der er en af nøg­ler­ne i Vik­tor Bro­mers ko­met­kar­ri­e­re.

» Det er en stor for­del, « for­tæl­ler land­stræ­ner Ni­ck Ju­ba, der ik­ke er ban­ge for at dra­ge pa­ral­lel­ler til den ty­ske stjer- ne Mi­cha­el Gross, der i 1980er­ne vandt to gan­ge OLguld i but­ter­fl y.

Med et vin­ge­fang på 2,13 me­ter (’ kun’ tre cen­ti­me­ter me­re end Vik­tor Bro­mer) fi k han til­nav­net ’ Al­ba­tros­sen’.

Det hand­ler om, at man i di­sci­pli­ner som crawl, rygcrawl og but­ter­fl y skal ha­ve krop­pen strakt he­le ti­den, mens man la­ver store be­væ­gel­ser. I den co­ck­tail er en stor ræk­ke­vid­de op­ti­mal. Mi­cha­el Gross hav­de det, svøm­me­hi­sto­ri­ens mest vin­den­de ved de olym­pi­ske le­ge, Mi­cha­el Phelps, har det, og Vik- tor Bro­mer har det.

Før VM gjor­de den lange og skar­p­skår­ne Bro­mer det klart, at drøm­men er at blan­de sig i kam­pen om at bli­ve stjer­nen i 200 me­ter but­ter­fl y i ka­ran­tæ­ne­ram­te Mi­cha­el Phelps’ fra­vær. Ik­ke no­gen ure­a­li­stisk mål­sæt- ning, me­ner Dan­marks en­gel­ske land­stræ­ner, Ni­ck Ju­ba. » Der er nog­le store glo­ba­le svøm­me­re som Chad Le Clos og Laszlo Cseh, som har haft stor suc­ces. Men Vik­tor er ved at ræk­ke ud eft er dem. Ik­ke re­sul­tat­mæs­sigt end­nu, men

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015 kva­li­tets­mæs­sigt. Han er en out­si­der til at bli­ve en re­el ud­for­drer, « ly­der den loven­de vur­de­ring.

Al­le­re­de sid­ste år kun­ne al­le op­le­ve Vik­tor Bro­mers ly­sen­de ta­lent, da han vandt EM- guld i Ber­lin. Al­li­ge­vel me­ner Bro­mer selv, at der sta­dig er et styk­ke vej op til den ab­so­lut­te ver­den­stop. Men det kan kom­me i Ka­zan.

» Det hand­ler om at slå sig selv fast på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne, hvil­ket jeg ik­ke selv

sy­nes, jeg har gjort end­nu. Jeg har vun­det et eu­ro­pa­mester­skab, men det er der så man­ge, der har. Jeg skal derop, hvor jeg er ham, de an­dre vil slå, « si­ger Vik­tor Bro­mer uden dog at ha­ve en sær­lig in­ter­es­se i at ta­le sig selv op.

Den yd­myg­hed er et godt bil­le­de på den ud­vik­ling, Vik­tor Bro­mer iføl­ge land­stræ­ne­ren har gen­nem­gå­et. Ung­dom­mens til ti­der over­drev­ne selv­til­lid er kry­dret med me­re yd­myg­hed, uden at det er gå­et ud over tro­en på ev­ner­ne.

Men Vik­tor Bro­mer er sta­dig en éner og ik­ke ban­ge for at skil­le sig ud. Som da han til VM- pres­se­mø­det i København før af­rej­sen til Øst­eu­ro­pa duk­ke­de op i lang­be­ne­de tights, shorts og et par con­ver­se- sko. Det fi k Ni­ck Ju­ba til at ud­bry­de, at han al­drig no­gen­sin­de hav­de set no­get lig­nen­de fra en svøm­mer.

» Han er en ka­rak­ter. En af de go­de ting ved Vik­tor er, at han ik­ke er ban­ge for at væ­re lidt and e r l e d e s . Han er en ung mand, som ik­ke la­der s i g på­vir­ke, og som har det fi nt med at væ­re lidt an­der­le­des. Sam­ti­dig er han en per­son, der godt kan li­de at hol­de sig lidt for sig selv, men som ny­der stor respekt for at væ­re den, han er. «

I dag kan han - hvis alt går vel - bli­ve me­dal­je­ta­ger ved et VM. Og der­med ta­ge end­nu et svøm­me­tag mod en sta­tus som ver­dens­stjer­ne.

Fi­na­len svøm­mes i eft er­mid­dag med Vik­tor Bro­mer med fj er­de­hur­tig­ste tid eft er se­mi­fi na­ler­ne i aft es.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.