Et stort tom­rum ’’

An­ders Hug­ger vil bli­ve sav­net af man­ge for sin uvur­der­li­ge ind­sats

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AF­HOLDT OG VEL­LIDT Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk Char­lot­te Paul­sen, skole­le­der Fo­to: Nils Meilvang

Han hav­de en unik ev­ne til at ta­ck­le bør­ne­ne og væ­re i øjen­høj­de med dem

Den tid­li­ge­re prof- bok­ser An­ders Ahm Hug­ger, der blev fun­det død søn­dag eft er­mid­dag, eft er­la­der sig et stort tom­rum. Bå­de i bok­se­mil­jø­et og på den skole, hvor han un­der­vi­ste, vil han bli­ve sav­net.

Hug­ger var et af de ab­so­lut­te om­drej­nings­punk­ter i bok­se­klub­ben Olym­pia Oden­se ind­til sin plud­se- li­ge død. Der­for er det og­så en na­tur­lig kon­se­kvens, at man nu har valgt at ud­sæt­te træ­nings­op­star­ten i den fyn­s­ke klub i en uge.

Det med­del­er man på klub­bens Fa­ce­book- si­de.

’ SÆ­SON­START UD­SKUDT – Op­start ud­skudt til mandag 10 au­gust’, ly­der op­sla­get uden yder­li­ge­re for­kla­ring, men kil­der i klub­ben for­kla­rer over for BT, at al­le er så på­vir­ke­de af døds­fal­det, at det ik­ke vil­le gi­ve no­gen me­ning at be­gyn­de træ­nin­gen nu.

Respek­te­ret

An­ders Ahm Hug­ger, der tid­li­ge­re var pro­fes­sio­nel hos Stald Pal­le, har væ­ret i klub­ben si­den dren­ge­å­re­ne. Da en al­vor­lig øjenska­de sat­te en stop­per for kar­ri­e­ren som pen­ge­bok­ser, fort­sat­te Hug­ger som en sær­de­les respek­te­ret og afh oldt træ- ner i sin barn­dom­s­klub.

Ud­over sit store en­ga­ge­ment i Olym­pia Oden­se var Hug­ger en sær­de­les vel­lidt læ­rer på Brosko­len i Kor­sør. Her un­der­vi­ste han børn med sær­li­ge be­hov i dansk og idræt. Skole­le­der Char­lot­te Paul­sen be­teg­ner den af­dø­de eks- bok­ser som en uvur­der­lig læ­rer.

Uvur­der­lig

» Han hav­de en unik ev­ne til at ta­ck­le bør­ne­ne og væ­re i øjen­høj­de med dem. Som per­son var An­ders uvur­der­lig, da han især var god til at ta­ck­le dren­ge­ne. Og så hav­de han en al­der, hvor det er nem­me­re at nå ind til ele­ver­ne, « for­tæl­ler hun til Sjæl­land­ske Me­di­er.

Den vel­lid­te eks­bok­ser blev ba­re 34 år . Han eft er­la­der sig ko­nen Rie, der ud­over at væ­re for­mand i Olym­pia Oden­se og­så var ak­tiv kamp­bok­ser på eli­te­plan, hvor hun blev dansk me­ster i let­vægt i 2014.

Po­li­ti­kom­mis­sær Mi­cha­el Li­ch­tenste­in fra Fyns Po­li­ti op­ly­ser, at der har væ­ret et ru­ti­ne­mæs­sigt lig­syn. Dødsår­sa­gen er ble­vet fastslagt, og den gi­ver ik­ke grund til yder­li­ge­re eft er­forsk­ning.

Bi­sæt­tel­sen af den po­pu­læ­re bok­se­træ­ner og læ­rer for­ven­tes at fi nde sted se­ne­re i den­ne uge.

En øjenska­de sat­te en stop­per for An­ders Hug­gers ( tv.) kar­ri­e­re, men han fort­sat­te i bok­se­mil­jø­et som en vel­lidt og af­holdt træ­ner. Indsat BT fra i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.