Brønd­bys sve­de­tur

Su­per­liga­ens bund­prop ta­ger an­der­le­des mid­ler i brug in­den den af­gø­ren­de kamp i Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tio­nen mod Omo­nia fra Ni­co­sia

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - AV FOR EN SVE­DER Karl Aa­ge Dal­gaard kad@ sporten. dk Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

I eli­tesport hed­der det, at der er koldt på top­pen.

Der lig­ger Brøndby ik­ke i øje­blik­ket ef­ter tre ne­der­lag i Su­per­liga­en i li­ge så man­ge kam­pe. Tvær­ti­mod kan man må­ske si­ge, at der er brand­varmt i bun­den.

Net­op var­me er no­get, de blågu­le ar­bej­der med in­den den af­gø­ren­de kamp i Eu­ro­pa League- kva­li­fi­ka­tio­nens tred­je run­de mod cypri­o­ti­ske Omo­nia fra Ni­co­sia. Bå­de mandag og i går har Dan­mark væ­ret hjem­søgt af vold­som som­mer­var­me, og det har træ­ner­ne og den me­di­cin­ske stab i ves­tegns­klub­ben be­nyt­tet sig af.

De har be­slut­tet, at de stak­kels spil­le­re har skul­let træ­ne med top­hue, tyk­ke jak­ker, van­ter og lange træ­nings­buk­ser, selv­om som­mer­vej­ret el­lers har ind­budt til strand­bold i ba­de­buk­ser, men der er me­ning med ’ gal­ska­ben’.

Bed­re til at sve­de

» Vi har gjort det, så spil­ler­ne bed­re kan til­pas­se sig den vold­som­me var­me på Cy­pern, « si­ger Brønd­bys fy­si­o­log, Sig­ne Fri­is, til klub­bens hjem­mesi­de, hvor man på en vi­deo kan se Brøndby- spil­ler­ne knok­le i ek­strem som­mer­var­me iført vin­ter­tøj.

» De bli­ver bed­re til at sve­de, bed­re til at kom­me af med var­men og bed­re til at kon­cen­tre­re sig, « ly­der det fra Sig­ne Fri­is, der har hen­tet vej­led­ning til det ut­ra­di­tio­nel­le pro­jekt fra In­sti­tut for Idræt, hvor pro­fes­sor Lars Ny­bo har for­sket i den slags i ad­skil­li­ge år.

» Nor­malt si­ger man, at man i var­men ta­ber 25 pro­cent på den højin- ten­se ar­bejd­s­ev­ne, men med det her pro­gram ven­ter vi, at spil­ler­ne kun vil ta­be mel­lem nul og fem pro­cent på ar­bejds­ka­pa­ci­te­ten, « for­kla­rer Sig­ne Fri­is.

Brøndby- spil­ler­ne har ac­cep­te­ret den uvan­te træ­nings­form – til gavn for klub­ben og mu­lig­he­der­ne for at kva­li­fi­ce­re sig til fjer­de og sid­ste run­de ( playoff, red.) i Eu­ro­pa Le­agu­e­kva­li­fi­ka­tio­nen.

Ko­ger vildt me­get

» Jeg ko­ger vildt me­get, « ly­der kom­men­ta­ren fra Riza Dur­mi­si til brond­by. com. Han fort­sæt­ter:

» Det har ik­ke væ­ret be­ha­ge­ligt. Man sve­der vildt me­get og de­hy­dre­rer lidt, men vi gør det kun for vo­res eget bed­ste og vil for­be­re­de os bedst mu­ligt. Vi vil jo ger­ne gå vi­de­re i kva­li­fi­ka­tio­nen, og jeg sy­nes, det er fint, vi prø­ver nog­le nye græn­ser af. Så­dan er det ba­re, « si­ger for­svars­spil­le­ren.

Hold­kam­me­ra­ten Fre­de­rik Holst har og­så haft det varmt, men har til­sy­ne­la­den­de ta­ck­let ud­for­drin­gen bed­re end Riza Dur­mi­si.

» For no­gen har det væ­ret hårdt, men for mig har det væ­ret dej­ligt. Jeg sav­ner Spa­ni­en, så det har væ­ret dej­ligt at få lidt sved på pan­den, « si­ger Holst og fort­sæt­ter:

» Jeg tror, vi kom­mer til at mø­de no­get vold­somt ne­de på Cy­pern, men det har væ­ret en god for­be­re­del­se, og her ef­ter træ­nin­gen skal vi i sau­na. «

Den før­ste kamp mel­lem Brøndby og Omo­nia Ni­co­sia slut­te­de uden mål trods mas­ser af chan­cer til dan­sker­ne. Re­tur­kam­pen i mor­gen be­gyn­der kl. 18.00.

Uvant syn i som­mer­var­men. Brøndby træ­ner ik­lædt tyk­ke jak­ker, top­hue, van­ter og lange træ­nings­buk­ser for at væ­re bedst for­be­redt til he­debøl­gen på Cy­pern.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.