Glad for far­vel til Brøndby

OB- må­l­man­den Mi­cha­el Fal­kes­gaard har ik­ke fortr­udt sit klubs­kift e og er på vej til at bli­ve fyn­bo­er­nes første­valg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GOD BE­SLUT­NING Farzam Abol­hos­se­i­ni faab@ sporten. dk

OONNSSDDAAGG 5 5. A. AUGUUGSUTS 2T0 210515

Mi­cha­el Fal­kes­gaard er i gang med at gø­re et glim­ren­de co­me­ba­ck til top­pen af dansk fod­bold.

Før den­ne sæ­son skift ede han to års re­ser­ve­tjans i Brøndby ud med en åben kamp om en plads i OB- må­let, og i de før­ste tre kam­pe i Su­per­liga­en har han gjort det så godt, at OB trods jag­ten på end­nu en må­l­mand ik­ke nød­ven­dig­vis vil hen­te et me­re etab­le­ret navn ind.

» Mi­cha­el er et fi nt ta­lent, og jeg fulg­te ham nø­je i Hor­sens, da han med Brøndby und­gik nedryk­ning. Vi ved godt, at der kan kom­me nog­le ud­fald med ham, for­di han ik­ke har spil­let fod­bold på hø­je­ste plan i lang tid, men vi har og­så set ham stå nog­le rig­tig go­de kam­pe, « si­ger OBs sport­s­di­rek­tør, Jes­per Hansen, og til­fø­jer: ke­e­per blev en stor del af over­le­vel­sen på Ves­teg­nen.

Sæ­so­nen eft er skrev Brøndby dog kon­trakt med Lukas Hra­decky, og så røg Mi­cha­el Fal­kes­gaard tilbage i kø­en. Fal­kes­gaard, som hav­de kon­trak­t­ud­løb med Brøndby den­ne som­mer, blev dog til­budt en ny kon- trakt, men han af­slog det.

» Jeg kun­ne sag­tens væ­re fort­sat i Brøndby, det var der ik­ke no­get pro­blem med. Men jeg hav­de et øn­ske om at spil­le, så da jeg fi k mu­lig­he­den for at kom­me til OB, tænk­te jeg, at det var et pro­jekt, jeg ger­ne vil­le væ­re med til – i og med at det var et nyt pro­jekt, og der var et nyt træ­ner­team med fri­ske øj­ne. Kent Ni­el­sen for­tal­te mig, at når jeg skift ede til OB, vil­le der væ­re li­ge kamp om må­l­mand­s­plad­sen. Og det var der ik­ke i Brøndby, « for­kla­rer Mi­cha­el Fal­kes­gaard.

Mi­cha­el Fal­kes­gaard er skif­tet fra Brøndby til OB. Hos fyn­bo­er­ne har han ik­ke ba­re få­et et godt greb om bol­den. Han har hidtil spil­let så godt, at han er stærkt på vej til at bli­ve første­valg. Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.