Ho­bro­træ­ner nu med li­cens

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - BE­STÅ­ET Laurits Bak Lyck la­ly@ sporten. dk

Ho­bros vel­lid­te og suc­ce­ful­de træ­ner Jo­nas Dal har be­stå­et sit træ­n­er­kur­sus og kan en­de­lig træ­ne uden dis­pen­sa­tion.

Som Su­per­liga- træ­ner er det et krav, at du har den hø­je­ste eu­ro­pæ­i­ske træ­ner­ud­dan­nel­se, den så­kald­te Pli­cens. Så da Ho­bro IK i ja­nu­ar 2014 hav­de overrasket al­le i 1. di­vi­sion og lå til op­ryk­ning til Su­per­liga­en, blev jy­der­nes ch­eft ræ­ner, Jo­nas Dal, sendt på kur­sus for at få sin li­cens.

Si­den da op­nå­e­de Dal bå­de at fast­hol­de op­ryk­nings­plad­sen, over­le­ve før­ste sæ­son i den bed­ste dan­ske ræk­ke og i øv­rigt pas­se sit højsko­lejob ved si­den af.

Og mandag kom så kon­klu­sio­nen på det halvan­det år lange for­løb for den 39- åri­ge træ­ner, da han be­stod for­sva­ret af sin ho­ved­op­ga­ve.

» Det har væ­ret fedt at væ­re af­sted på de man­ge kur­sus­for­løb, og jeg sy­nes be­stemt ik­ke, at jeg er fal­det igen­nem, selv­om jeg har stå­et over for man­ge ufat­te­ligt dyg­ti­ge træ­ne­re. Men jeg må er­ken­de, at det har væ­ret et langt og hårdt for­løb, « si­ger Jo­nas Dal til Ho­bro IKs hjem­mesi­de.

Og nu er det så tilbage til kam­pen for at fæst­ne Ho­bros greb om en plads i Su­per­liga­en.

Jo­nas Dal kan en­de­lig kal­de sig ud­dan­net træ­ner. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.