Store Lars blev d

1,91 me­ter- man­den Lars Bak blev snydt for sej­ren på før­ste eta­pe af Post Dan­mark Rundt, men Bak ser go­de mu­lig­he­der i klas­se­men­tet

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - LI­GE VED OG NÆ­STEN Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Him­me­len åb­ne­de sig i en flod­bøl­ge af regn i stort set sam­me øje­blik, som Lars Bak ( Lotto- Sou­dal) kør­te over mål­stre­gen seks se­kun­der ef­ter Lars Boom ( Asta­na) på før­ste eta­pe af Post Dan­mark Rundt. Må­ske var det et tegn fra oven om, at Lars Bak ba­re ik­ke skal ha­ve ul­ti­ma­tiv suc­ces på dansk grund.

Lars Bak, der kør­te et flot Tour de Fran­ce i juli, er ble­vet num­mer to i klas­se­men­tet de se­ne­ste to år i Post Dan­mark Rundt, og trods fle­re star­ter har han end­nu sin før­ste eta­pe­sejr til go­de. ly for vand­mas­ser­ne.

Men det he­le er langt fra så ne­ga­tivt for Lars Bak, som de tu­sind­vis af regn­drå­ber må­ske prø­ve­de at for­tæl­le den 35- åri­ge figh­ter. Lars Bak er 43 se­kun­der for­an en ræk­ke af lø­bets fa­vo­rit­ter, her­un­der dan­ske Jakob Fuglsang ( Asta­na), den nor­ske MTN- Qhu­be­ka- mand Ed­vald Boas­son Ha­gen og Lars Pet­ter Nord­haug fra Team Sky, ef­ter sin an­den­plads, og det gi­ver tro på tin­ge­ne.

» Mi­ne mu­lig­he­der er me­re end per­fek­te i klas­se­men­tet. Jeg hav­de reg­net med, det blev en mas­ses­purt i dag, så det er selv­føl­ge­lig dej­ligt, at jeg tog tid på nog­le af de an­dre fa­vo­rit­ter, « sag­de Bak.

Juul- Jen­sen blan­der sig

Lidt over­ra­sken­de sad Chri­stop­her Juul- Jen­sen fra Tin­koff- Saxo og­så med, da Lars Bak klik­ke­de et par gear op og an­greb på rund­stræk­nin­gen i Holste­bro. Juul- Jen­sen, der i næ­ste sæ­son skal kø­re for Ori­ca- Gre­e­ned­ge, tog der­med og­så tid på si­ne kon­kur­ren­ter i løbs­stil­lin­gen.

» Jeg kan be­stemt ik­ke kla­ge. Det hav­de da væ­ret bedst, hvis jeg hav­de sid­det med og vun­det. Men jeg skal og­så væ­re re­a­li­stisk og op­ti­mi­stisk. Sprin­ter har al­drig væ­ret det, jeg har væ­ret stær­ke­st i, så for mig hand­le­de det om ba­re at hol­de mig frem­me til sidst, « sag­de Chri­stop­her Juul- Jen­sen, der blev num­mer seks.

Og­så Lars Mi­cha­el­sen, sport­s­di­rek­tør for Tin­kof­fSaxo, var glad for re­sul­ta­tet.

» I før­ste om­gang ser det godt ud, men der kan ske man­ge ting end­nu. Li­ge nu er det Asta­na, der har bol­den, og de kan sag­tens fin­de på at la­ve et el­ler an­det i mor­gen ( i dag, red.), « sag­de Lars Mi­cha­el­sen.

An­den eta­pe by­der på 235 ki­lo­me­ter fra Ring­kø­bing til Aar­hus. Lars Bak vil­le ger­ne ha­ve vun­det gårs­da­gens før­ste eta­pe af Post Dan­mark Rundt, men han måt­te - igen fri­stes man til

at si­ge - nø­jes med an­den­plad­sen. Fo­to: Hen­ning Bagger

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.