’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Lars Bak

Jeg vil­le vir­ke­lig ger­ne ha­ve vun­det og prø­vet at vin­de no­get, men en an­den­plads var desvær­re, hvad det kun­ne bli­ve til

Det blev hel­ler ik­ke i Holste­bro, at Lars Bak ef­ter 180 ki­lo­me­ter i det nord­jy­ske ve­ster­havsland­skab skul­le ha­ve sin før­ste sejr, selv­om Bak var op­havs­man­den til det ud­brud, der end­te med at fø­re Lars Boom til lø­bets gu­le fø­rer­trø­je.

» Jeg føl­te egent­lig, at jeg hav­de de stær­ke­ste ben. Jeg an­gri­ber to gan­ge, in­den Boom kø­rer kon­tra, og så vil­le de an­dre i grup­pen ha­ve mig til at luk­ke hul­let, men det sker så ik­ke. Jeg vil­le vir­ke­lig ger­ne ha­ve vun­det og prø­vet at vin­de no­get, men en an­den­plads var desvær­re, hvad det kun­ne bli­ve til, « sag­de Lars Bak, mens han og­så skul­le kon­cen­tre­re sig om at fin­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.