’ Nu kø­rer vi for Boom’ ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NY KAP­TA­JN Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk Jakob Fuglsang

Jakob Fuglsang har vun­det Post Dan­mark Rundt tre gan­ge tid­li­ge­re i kar­ri­e­ren, han cyk­ler på hjem­me­ba­ne i den dan­ske rund­t­ur, og det er et løb, der pas­ser godt til ham.

På for­hånd var Jakob Fuglsang ud­nævnt som Asta­nas og lø­bets stor­fa­vo­rit, men med Lars Booms over­ra­sken­de sejr på før­ste eta­pe er rol­ler­ne på det ka­sak­hi­ske mand­skab byt­tet om i top­pen af hie­ra­riki­et.

» Det kan hur­tigt æn­dre sig, men det er klart, at vi kø­rer for Lars ( Boom, red.), som tin­ge­ne er li­ge nu, « sag­de Jakob Fuglsang eft er eta­pen.

Hvis Lars Boom hol­der sig frem­me re­sten af lø­bet, bli­ver Fuglsang må­ske bun­det tak­tisk. Der­med ri­si­ke­rer han at glip­pe mu­lig­he­den for at vin­de lø­bet.

Lars Boom bru­ger Post Dan­mark Rundt som op­varm­ning til det hol­land­ske og bel­gi­ske eta­pe­løb Eneco Tour, der be­gyn­der 9. au­gust, men det be­ty­der ik­ke, at han er kom­met til Dan­mark for at kø­re i de små gear he­le vej­en til Fre­de­riks­berg Al­lé.

» Boom sag­de i mor­ges ( i går mor­ges, red.), at han er frisk på at kø­re klas­se­ment, og at han har go­de ben. Han har en bed­re en­kelt­start, end jeg har. For ham er det Vej­le­e­ta­pen ( tred­je eta­pe, årets kon­ge­e­ta­pe, red.), der kan bli­ve ud­for­drin­gen, « sag­de Fuglsang.

Lars Boom har in­den an­den eta­pe et for­spring på seks se­kun­der til Lars Bak, 12 se­kun­der til Chri­stop­her Juul- Jen­sen og 49 se­kun­der til re­sten af klas­se­ments­fa­vo­rit­ter­ne.

» Der er man­ge go­de ryt­te­re, især fra Dan­mark, og det her er de­res løb, så de er vir­ke­lig mo­ti­ve­re­de. Der­for bli­ver det svært for mig at la­ve et re­sul­tat, men jeg vil for­sø­ge. Det er jeg dog sik­ker på, at Jakob ( Fuglsang, red.) og­så vil, og hvis det kom­mer der­til, så er jeg klar til at hjæl­pe ham, « lød det fra Lars Boom, eft er han hav­de ik­lædt sig den gu­le fø­rer­trø­je i reg­nen.

Det kan hur­tigt æn­dre sig, men det er klart, at vi kø­rer for Lars ( Boom, red.), som tin­ge­ne er li­ge nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.