’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mor­ten Ben­ne­kou, U23- land­stræ­ner

Vi kom­mer fra et velstil­let og for­kælet land for­stå­et på den må­de, at vi har et godt sik­ker­heds­net, og du godt kan få et job på an­dre må­der. Det ad­skil­ler sig lidt fra nog­le af vo­res uden­land­ske kon­kur­ren­ter, der ik­ke på sam­me må­de la­der sig gå på af at lig­ge og kig­ge op i lof­tet 200 da­ge om året på et ho­tel­væ­rel­se som pro­fes­sio­nel

» Det, vi gør for at imø­de­kom­me pro­blem­stil­lin­gen, er, at jeg i ste­det for at si­ge far­vel til ryt­ter­ne, når de får en pro­fes­sio­nel kon­trakt, føl­ger dem ud i frem­ti­den. Vi for­sø­ger at byg­ge bro fra det la­ve­re ni­veau, de kø­rer på nu, til den helt store sce­ne bå­de sport­s­ligt og i for­hold til det me­re ky­ni­ske og hår­de, der og­så ven­ter for dem. «

Mor­ten Ben­ne­kou me­ner, at Kragh Andersen- brød­re­ne er klar - de mang­ler ba­re en kon­trakt med et Wor­ld Tour- hold.

De ta­lent­ful­de brød­re fra Team Tre­for- Blue Wa­ter, Sø­ren ( tv.) og As­b­jørn Kragh Andersen, fø­ler sig beg­ge klar til sprin­get op på de helt store Wor­ld Tour­hold. U23- land­stræ­ner Mor­ten Ben­ne­kou ( indsat fo­to) me­ner dog, at for få dan­ske ta­len­ter slår igen­nem på hø­je­ste plan. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.