Svært skridt mod stjer­ner­ne

Brød­re­ne Sø­ren og As­b­jørn Kragh Andersen er tæt på et skif­te til den stør­ste cy­kel­s­ce­ne. Men sprin­get er ik­ke let for de dan­ske ta­len­ter ved Post Dan­mark Rundt, der sig­ter mod en Wor­ld Tour- kar­ri­e­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STORT SPRING Mads Kind­berg Ni­el­sen ni­el@ sporten. dk

Reg­nen dryp­per ned over den hvi­de og ly­se­blå au­to­cam­per, der står par­ke­ret på Teg­lt­or­vet i Stru­er kort før star­ten på årets Post Dan­mark Rundt. Ud for Team Tre­for- Blue Wa­ters be­sked­ne trans­port­mid­del er rul­le­ta­get kørt ud, så det be­skyt­ter stor­ta­len­ter­ne Sø­ren og As­b­jørn Kragh Andersen og re­sten af hol­det mod det dril­ske som­mer­vejr, in­den star­ten på 1. eta­pe går.

For Sø­ren og As­b­jørn Kragh Andersen går tu­ren må­ske me­get snart vi­de­re fra au­to­cam­pe­rens hvi­de pla­sti­c­sto­le til en af de store og luk­suri­ø­se hold­bus­ser, som Wor­ld Tour­hol­de­ne i skik­kel­se af Tin­koff- Saxo, Asta­na og Lotto- Sou­dal tril­ler rundt i på lan­de- og ho­ved­ve­je­ne un­der rund­t­u­ren i Dan­mark.

Der er kon­kret in­ter­es­se fra BMC og Gi­ant, der godt nok ik­ke er med ved Post Dan­mark Rundt, men som har en Wor­ld Tour- li­cens.

Men det er ik­ke let at ta­ge skrid­tet, me­ner Magnus Cort, der er kørt i for­vej­en for si­ne un­ge cy­kel­kol­le­ga­er. Han er et af de se­ne­ste dan­ske cy­kel­ta­len­ter, der har få­et en pro­fes­sio­nel kon­trakt. Det fik han sid­ste år med Ori­ca- Gre­e­ned­ge.

» Det er et kæm­pe skridt. De stør­ste løb, du kø­rer som con­ti­nen­tal­ryt­ter, er for det me­ste Dan­mark Rundt, men det bli­ver li­ge plud­se­lig til et af de mind­ste løb. For at få suc­ces er det vig­tigt at væ­re må­l­ret­tet. På den per­son­li­ge front er der og­så et spring. Jeg er flyt­tet til Spa­ni­en, så du har ik­ke læn­ge­re det sam­me net­værk uden for cy­kel­spor­ten, som du har der­hjem­me i de tryg­ge ram­mer, « si­ger Magnus Cort, der gen­nem ti­den har vun­det tre etaper i Post Dan­mark Rundt og kø­rer for lands­hol­det Team Dan­mark Rundt, og nu har fun­det sig godt til ret­te som fuld­tidspro­fes­sio­nel.

Fø­ler sig mo­den

Kragh Andersen- brød­re­ne er godt klar over, at det bli­ver en ud­for­dring at ta­ge et skridt el­ler to opad, når den dag kom­mer. Men de er klar.

» Jeg fø­ler mig mo­den nok, « si­ger lil­le­bror på 20 år, Sø­ren Kragh Andersen, in­den han fort­sæt­ter:

» Jeg ved vir­ke­lig, hvad jeg vil, og jeg er godt ru­stet til de hår­de pe­ri­o­der, der kom­mer på Wor­ld Tour- hol­de­ne. «

23- åri­ge As­b­jørn Kragh Andersen er og­så klar på nye og stør­re for­hin­drin­ger. Han for­sø­ger ik­ke at la­de sig gå på af in­teres­sen og den om­ta­le, der føl­ger med, når du er et af de store dan­ske ta­len­ter.

» Det hand­ler om at fo­ku­se­re på de ting, du selv kan på­vir­ke, som din træ­ning for ek­sem­pel, og ik­ke så me­get an­det. Så må vi se, om vi skri­ver un­der med et stør­re hold, « si­ger As­b­jørn Kragh Andersen.

Uan­set Kragh Andersen- brød­re­nes tro på egen psy­ke og ev­ner vi­ser et kig i hi­sto­ri­ebø­ger­ne, at der og­så

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.