Fru­stre­ret over do­pings­ny­de­re

Det dan­ske me­dal­je­håb ved VM, Sa­ra Slott Pe­ter­sen, hå­ber, der bli­ver slå­et hårdt ned på svind­ler­ne i at­le­tiks­por­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­VENT­NIN­GER Pe­ter Fred­berg fred@ bt. dk

ONS­DAG 5. AU­GUST 2015

VM- hå­bet Sa­ra Slott Pe­ter­sen er midt i sit livs sæ­son med fi­re dan­ske re­kor­der, en tred­je­plads på årets ver­dens­rang­li­ste på 400 me­ter hæk med 53,99 og en for­bed­ring af sin per­son­li­ge re­kord med 1,69 se­kun­der på få må­ne­der.

Men den 28- åri­ge Aar­hu­s­at­let må og­så er­ken­de, at der er nog­le i hen­des sport, der er pa­rat til at sny­de for at vin­de. Og det fru­stre­rer den dan­ske to­pat­let.

Hun er i af­ten ho­ved­per­so­nen på Øster­bro Sta­dion i Co­pen­ha­gen At­hle­ti­cs Ga­mes i et af si­ne sjæld­ne løb på dansk grund. at skaf­fe sponso­rer, og jeg har da få­et et par spæn­den­de hen­ven­del­ser. Men en Jo­akim von And med den store pen­ge­tank har jeg ik­ke mødt end­nu. At­le­tik­ken er ik­ke fod­bold el­ler hånd­bold. Jeg er ved at la­ve en ny hjem­mesi­de, som for­hå­bent­lig kan hjæl­pe mig, « si­ger Sa­ra Slott.

Hun har na­tur­lig­vis ik­ke kun­net und­gå at for­hol­de sig til den se­ne­ste do­pings­kan­da­le i at­le­tik, hvor en do­ku­men­tar på tysk tv af­slø­re­de ek­si­sten­sen af tu­sind­vis af mistæn­ke­li­ge blod­prø­ver fra to­pat­le­ter, der in­di­ke­rer, at at­le­tiks­por­ten kan ha­ve et gi­gan­tisk do­ping­pro­blem.

Ik­ke overrasket

» Jeg har fulgt me­get med i do­pin­g­af­slø­rin­ger­ne, og jeg tror ik­ke, at ret man­ge af os i ga­met er over­ra­ske­de over om­fan­get af snyd. Det skul­le da li­ge væ­re, at do­ping og­så var så ud­bredt blandt lø­ber­ne i de afri­kan­ske lan­de. Det ple­jer me­re at væ­re for­bun­det med Rusland og an­dre øst­lan­de. Det er dybt fru­stre­ren­de, når no­gen vil sny­de os, der ar­bej­der se­ri­øst og sten­hårdt for at op­nå vo­res resultater og po­di­e­plad­ser på fair vis. Jeg hå­ber ik­ke, at IAAF vil hol­de hån­den over sny­der­ne. Og det gæl­der ik­ke kun at­le­ter­ne, men og­så de træ­ne­re, læ­ger, for­bund og an­dre, der med­vir­ker til do­ping. Fle­re i min egen di­sci­plin, 400 me­ter hæk, er ude­luk­ket. Blandt an­dre tre rus­se­re, « si­ger Sa­ra Slott.

Hun har det i øv­rigt fint med, at der nu er store for­vent­nin­ger til hen­de for­ud for VM.

» Det ge­ne­rer mig ik­ke, at for­vent­nin­ger­ne er skru­et op. Det kan jeg sag­tens bæ­re på mi­ne skul­dre. Jeg har og­så selv store for­vent­nin­ger. Jeg har al­drig tid­li­ge­re væ­ret i en fi­na­le ved VM, EM el­ler OL. Før­ste trin i Bei­jing er at kva­li­fi­ce­re mig til fi­na­len. Den lig­ger li­ge til høj­re­be­net. Og når jeg står dér, lø­ber jeg selv­føl­ge­lig for at få me­dal­je. En bron­ze­me­dal­je vil væ­re fint. Sha­mi­er Litt­le, USA, og Ka­lie­se Spen­cer, Ja­mai­ca, bli­ver svæ­re at fan­ge, « si­ger hun. «

Sa­ra Slott Pe­ter­sen drøm­mer om, at hun kom­mer hjem fra VM med en me­dal­je. Og i li­ge kon­kur­ren­ce uden dope­de mod­stan­de­re vil mu­lig­he­den væ­re gan­ske stor for den dan­ske hæk­ke­lø­ber. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.