KA­OS TRU­ER ’’

Der er på da­to et år, til OL i Rio de Ja­neiro be­gyn­der, men pro­ble­mer­ne ho­ber sig op for de bra­si­li­an­ske ar­ran­gø­rer

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NEDTÆL­LING Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk Mor­ten Rodtwitt, Dan­marks chef de mis­sion Fo­to: Reu­ters

Det er skuf­fen­de at den plan, som ar­ran­gø­rer­ne la­ve­de for to år si­den, ik­ke hol­der

I dag om nøj­ag­tig et år ind­le­des de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro. Og pro­ble­mer­ne ho­ber sig op for vær­ter­ne.

Se­ne­st har Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i vold­som­me ver­ba­le ven­din­ger kri­ti­se­ret po­li­ti­et i den bra­si­li­an­ske stor­by for umo­ti­ve­ret at ha­ve dræbt ik­ke fær­re end 1.500 men­ne­sker de se­ne­ste fem år.

» Det er uac­cep­ta­belt, og en ting der helt klart skal fo­ku­se­res på op til OL, « si­ger Am­ne­sty iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP.

End­nu er ik­ke al­le idrætsan­læg op­ført, li­ge­som der er et stort foru­re­nings­pro­blem ud for stor­by­ens Gu­a­na­da­ra Bay, hvor sejlsports- og tri­at­le­ter­nes svøm­me- kon­kur­ren­cer skal fo­re­gå.

Det dan­ske OL- holds chef de mis­sion, Mor­ten Rodtwitt, er be­kendt med pro­ble­ma­tik­ken.

» Det er skuff en­de at den plan, som ar­ran­gø­rer­ne la­ve­de for to år si­den, ik­ke hol­der. Det gi­ver gan­ske klart an­led­ning til at fryg­te, at foru­re­nin­gen og­så vil væ­re der, når det går løs næ­ste år, « si­ger han.

For­ven­ter et godt ar­ran­ge­ment

Dan­marks Idræts­for­bunds for­mand Ni­els Ny­gaard vend­te i går hjem fra Ma­lay­si­as ho­ved­stad, Kuala Lumpur, hvor IOC de se­ne­ste da­ge har af­vik­let kon­gres.

» Her fi k vi at vi­de, at der de næ­ste ni- ti må­ne­der er plan­lagt om­kring 40 test- kon­kur­ren­cer i Rio, men at en del af dis­se nok bli­ver afl yst, for­di an­læg­ge­ne ik­ke er fær­dig­byg­get end­nu. Ik­ke de­sto min­dre for­ven­ter jeg, at de la­ver et li­ge så godt ar­ran­ge- ment som til­fæl­det var, da Bra­si­li­en var vært for fod­bold- VM, « si­ger Ni­els Ny­gaard.

10 me­dal­jer er må­let

Hans for­vent­nin­ger til den dan­ske OL- del­ta­gel­se er mindst li­ge så stor.

» I Lon­don ( i 2008, red.) vandt vi ni me­dal­jer. I Rio er må­let 10. Jeg bå­de hå­ber og tror, at mål­sæt­nin­gen bli­ver ind­fri­et. Vi er i øje­blik­ket stærkt kø­ren­de i di­sci­pli­ner som hånd­bold, ro­ning, svøm­ning, badminton og sejlsport, « si­ger Ni­els Ny­gaard.

Li­ge nu ser det ud til, at det dan­ske hold bli­ver på 133 ak­tø­rer.

» I for­hold til OL i Lon­don er det en stig­ning på 21. Det skyl­des blandt an­det, at vi i Rio er re­præ­sen­te­ret med et hold i fod­bold­t­ur­ne­rin­gen, « si­ger Mor­ten Rodtwitt.

Op­ti­ma­le for­hold

De dan­ske at­le­ter får op­ti­ma­le for­hold at præ­ste­re un­der. Som no­get nyt i for­hold til tid­li­ge­re dan­ske OL­del­ta­gel­ser er 4,5 mio. kro­ner af de pen­ge, som Dansk Su­per­mar­ked i for­å­ret do­ne­re­de, øre­mær­ket til et så­kaldt High Per­for­man­ce- ho­tel.

» Hver­ken de 20- 25 at­le­ter el­ler de 20- 30 hjæl­pe­re, der un­der OL får ba­se her, kom­mer til at leve luk­suri­øst. Fak­tisk er ho­tel­let, der er pla­ce­ret i Rio- for­sta­den Bo­ta­fogo, kun to­stjer­net. Men ved at ha­ve vo­res helt eget sted at bo uden for OL- by­en, får vi mu­lig­he­den for at få fl ere hjæl­pe­re med til OL, li­ge­som der bli­ver mu­lig­hed for at til­by­de hver en­kelt idræts­u­dø­ver en­kelt­væ­rel­se da­gen før en vig­tig kon­kur­ren­ce. Ting som dis­se skul­le me­get ger­ne væ­re med til at op­ti­me­re de dan­ske resultater, « si­ger Mor­ten Rodtwitt.

Spæn­den­de og an­der­le­des

Den dan­ske bad­min­ton­spil­ler Mat­hi­as Boe, der sam­men med Car­sten Mo­gen­sen vandt sølv i her­redoub­le ved OL i Lon­don, ser frem til Ri­o­le­ge­ne.

» Det bli­ver helt sik­kert spæn­den­de og nok og­så no­get an­der­le­des . In­teres­sen for bad­min­tons­por­ten er jo no­get min­dre i Bra­si­li­en end Eng­land. Vo­res mål er at kva­li­fi ce­re os og gø­re det så godt, at vi igen vin­der me­dal­je. Men det bli­ver ik­ke nemt. Kon­kur­ren­cen i her­redoub­le er jo stor, « si­ger Mat­hi­as Boe.

I dag er der nøj­ag­tigt et år til åb­nin­gen af de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­neiro, men langt fra alt er fær­dig­byg­get til kon­kur­ren­cer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.