Na­dal klar til Dan­mark

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STJER­NEDRYS Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

Han har ik­ke spil­let på det span­ske Da­vis Cup- lands­hold si­den 2013. Men nu læg­ger den tid­li­ge­re ver­dens­rang­li­ste- et­ter Ra­fa­el Na­dal op til et co­me­ba­ck mod Dan­mark 18.- 20. sep­tem­ber.

» Hvis kap­ta­j­nen ( Con­chi­ta Mar­ti­nez, red.) kan bru­ge mig, er jeg sand­syn­lig­vis klar, « si­ger Ra­fa­el Na­dal til det in­ter­na­tio­na­le nyheds­bu­reau AP

rsa­gen til be­slut­nin­gen er ind­ly­sen­de. Ra­fa­el Na­dal er nødsa­get til at spil­le Da­vis Cup, hvis han skal kom­me i be­tragt­ning til del­ta­gel­se ved næ­ste års OL i Rio de Ja­neiro.

Nyhe­den glæ­der Dansk Ten­nis For­bunds for­mand, Hen­rik Klitvad.

Pu­bli­kum vil el­ske det

» Det vil væ­re fan­ta­stisk, hvis én af ver­dens al­ler­bed­ste spil­le­re kom­mer til Dan­mark. Pu­bli­kum vil el­ske at se ham på tæt hold, « si­ger Hen­rik Klitvad.

End­nu er det ik­ke be­slut- tet, hvor kam­pen mel­lem Dan­mark og Spa­ni­en spil­les.

» Det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund skal ha­ve besked i næ­ste uge. Men jeg for­ven­ter, at kam­pen spil­les på in­den­dørs hardcourt. Spa­ni­er­ne er jo stær­ke­st på grus. Så det un­der­lag kan jeg ik­ke fo­re­stil­le mig, at kam­pen skal spil­les på, « si­ger Hen­rik Klitvad.

Vin­de­ren af land­skam­pen for­bli­ver i Da­vis Cup- tur­ne­rin­gens næst­bed­ste di­vi­sion, mens taberen se­ne­re på året skal ud i en playoff- kamp mod Sve­ri­ge om at fast­hol­de sin po­si­tion. Ra­fa­el Na­dal i ak­tion un­der sid­ste uges ATP- tur­ne­ring i Ham­burg, hvor han vandt fi­na­len over Fa­bio Fog­ni­ni. Snart kan han sand­syn­lig­vis op­le­ves i Dan­mark. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.