Fler­tal: Dan­ske Spil skal pri­va­ti­se­res

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

End­nu en dansk ak­tør på den En pri­va­ti­se­ring af den del af Dan­ske Spil, som in­de­hol­der Od­dset- spil­let, kan stå for­an en snar­lig pri­va­ti­se­ring.

Det skri­ver be­tx­pert. com, som har fo­re­ta­get en rund­spør­ge blandt de blå par­ti­er i Fol­ke­tin­get, som al­le sva­rer po­si­tivt i ret­ning af en pri­va­ti­se­ring.

Mest over­ra­sken­de er det må­ske, at Dansk Fol­ke­par­ti er med på en pri­va­ti­se­ring af Dan­ske Li­cens Spil - som alt­så ad­mi­ni­stre­rer Od­dset, Tips, Ca­si­no og Po­ker - men for­kla­rin­gen er gan­ske sim­pel.

» Vi er til­hæn­ge­re af, at Lotto og an­dre mo­nopo­li­se­re­de spil bli­ver på stats­li­ge hæn­der, men det gi­ver ik­ke me­ning, at sta­ten skal dri­ve et fi rma på et li­be­ra­li­se­ret spil­le­mar­ked, « si­ger Dansk Fol­ke­par­tis skat­te­o­rd­fø­rer Den­nis Flydt­kjær til be­tx­pert. com.

Si­den 2012 har Dan­ske Li­cens Spil ope­re­ret i et li­be­ra­li­se­ret spil­le­mar­ked.

Fi­o­ren­ti­na skal væ­re et fint spil trods ude­ba­ne mod Chel­sea. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.