Ter­r­or­frygt i Nor­ge

Skud og fund af falsk bom­be gav ban­ge anel­ser

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk Fo­to: Au­dun Braastad

TER­R­OR­FRYGT

I et halvt døgn nå­e­de ter­r­or­fryg­ten i går igen at si­ve ind i tan­kes­præk­ker­ne i Nor­ge. En bom­be­lig­nen­de gen­stand blev fun­det ved uni­ver­si­te­tet i Oslo kort tid eft er, at en vagt var ble­vet skudt. Men bom­ben var ik­ke ægte. Den hav­de kun ét for­mål: At ska­be frygt.

I ti­mer­ne fra den bom­be­lig­nen­de gen­stand blev fun­det nær fy­sik­byg­nin­gen ved uni­ver­si­tets­om­rå­det, til bom­be­eks­per­ter­ne kon­klu­de­re­de, at der in­tet spræng­stof var i gen­stan­den, nå­e­de man­ge nord­mænd at tæn­ke tilbage på ti­den om­kring den 22. juli 2011:

Som­mer­da­gen, hvor Nor­ge blev ud­sat for et ter­r­or­an­greb i net­op Oslo og på øen Utøya. 77 men­ne­sker mi­ste­det li­vet un­der An­ders Brei­viks an­greb.

» Det er let at la­ve en sam­men­lig­ning med 22. juli, og man fø­ler sig al­drig helt tryg, når så­dan­ne ting sker, « si­ger An­ders Bjer­va, der stu­de­rer på uni­ver­si­te­tet i Oslo, UIO, til NRK.

In­tet ty der på ter­ror

Selv­om ter­r­or­fryg­ten nå­e­de at sni­ge sig frem, er der dog in­tet, der ty­der på, at an­gre­bet skul­le væ­re knyt­tet til ter­ror.

Det op­ly­ste det nor­ske po­li­tis sik­ker­hed­s­tje­ne­ste, PST, på et pres­se­mø­de i går eft er­mid­dag.

» Der er in­gen­ting, der knyt­ter det­te til ek­stre­mi­sti­ske mil­jø­er el­ler til no­gen form for ter­ror, « sag­de stabs­chef Erik Haug­land fra PST til NRK.

Skabt til at frem­kal­de frygt

Den bom­be­lig­nen­de gen­stand blev kun lagt ved uni­ver­si­te­tet for at ska­be frygt, me­ner norsk po­li­ti.

» Gen­stan­den var kon­stru­e­ret til at lig­ne en bom­be, no­get som po­li­ti­et på fag­s­prog kal­der for en ’ ho­ax’ ( et svin­delnum­mer, red.), der er la­vet for at ska­be frygt, « for­tæl­ler stabs­chef Jo­han Fredrik­sen fra Oslo Po­li­ti.

An­ders Bjer­va hå­ber, at det he­le var en dår­lig spøg.

» Jeg hå­ber, at det kun var en dår­lig spøg, det er ik­ke rart at tæn­ke på, at de stu­de­ren­de skal skræm­mes på den må­de, « si­ger han.

Skudt fem gan­ge

Den bom­be­lig­nen­de gen­stand blev eft er­ladt på ste­det om­kring klok­ken 02.45, ef­ter to mænd hav­de for­søgt at træn­ge ind ved uni­ver­si­tets­om­rå­det.

De to mænd blev set af en vagt, der for­søg­te at stop­pe dem.

Vag­ten blev skudt fem gan­ge, skri­ver Aft en­po­sten, men han over­le­ve­de, tak­ket væ­re sin be­skyt­tel­ses­vest.

De to ger­nings­mænd er end­nu på fri fod.

Åh nej, ik­ke igen! Fryg­ten for ter­ror blev plud­se­lig me­get nær­væ­ren­de i Nor­ge i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.