Tilbage på Utøya for før­ste gang

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk

I ti­mer­ne eft er an­gre­bet ved uni­ver­si­te­tet i Oslo be­gynd­te man­ge nord­mænd i går og­så at ta­ge hul på et nyt kapitel. For før­ste gang si­den ter­r­or­an­gre­be­ne i 2011, hol­der Ar­bej­der­par­tiets ung­domsor­ga­ni­sa­tion, AUF, som­mer­lejr på Utøya igen.

Det er i år fi re år si­den, An­ders Be­hring Brei­vik dræb­te 77 nord­mænd i et af de vær­ste ter­r­or­an­greb i ny­e­re tid.

Halv­de­len af an­gre­bet fo­re­gik på Utøya, hvor 69 med­lem­mer af AUF var på som­mer­lejr og blev dræbt. Al­le­re­de få da­ge eft er an­gre­bet sag­de ung­doms­par­tiets for­mand, at AUF vil­le ta­ge Utøya tilbage. Brei­vik skul­le ik­ke ha­ve lov til at læg­ge øen øde.

I dag bli­ver pla­ner­ne til vir­ke­lig­hed, når over 1000 ung­doms­po­li­ti­ke­re an­kom­mer til øen og en som­mer­lejr, der stræk­ker sig til på søn­dag.

AUF har brugt to år på at renove­re øen, la­ve nye byg­nin­ger og etab­le­re min­de­ste­der. Og nu me­ner for­man­den for ung­domsor­ga­ni­sa­tio­nen, Ma­ni Hus­sai­ni, det er på ti­de, der bli­ver holdt som­mer­lejr på øen igen.

’ Vi sam­les for at min­des kam­me­ra­ter­ne, vi mi­ste­de. Vi sam­les for at vi­dere­fø­re ide­a­ler­ne, som blev an­gre­bet 22. juli og for at vi­se ger­nings­man­den, at han ik­ke kla­re­de at ri­ve det sam­fund ned, som vi har byg­get op i fæl­les­skab,’ skri­ver han i et brev til de kom­men­de lej­r­del­ta­ge­re, som er off ent­lig­gjort på par­tiets hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.