TØR ØJ­NE­NE, FARTBØL­LE ! ’’

Du ken­der ik­ke et fol­keslag, før du har set dem i myl­dre­ti­den

BT - - DEBAT -

Det sid­ste par må­ne­der har færds­elspo­li­ti­et stå­et klar med blitzen ved vej­ar­bej­det på Lyng­by Om­fart­s­vej: 5.378 bi­li­ster fi k en fartbø­de. 1.047 mi­ste­de kø­re­kor­tet be­tin­get og skal alt­så op til en ny te­o­ri- og kø­re­prø­ve. 667 fi k et klip i kor­tet. Mens 10 bi­li­ster kør­te så stærkt, at de helt må vin­ke far­vel til kø­re­kor­tet. DEN­NE SOM­MER HAR myn­dig­he­der­ne haft sær­ligt fo­kus på ha­stig­he­den ved vej­ar­bej­de, og er­fa­rin­ger­ne er de sam­me fra he­le lan­det. Vi er nog­le fartbøl­ler – og når vi får til­sendt bø­den i vo­res e- boks, ban­der og svov­ler vi. Vi brok­ker os over hæk­ken til na­bo­er­ne, og vi tu­der og jam­rer. Men tør dog øj­ne­ne, fartbøl­le! Det er trods alt ik­ke dig, der er off eret.

Ved vej­ar­bej­det på Hels­in­gø­r­motor­vej­en stod færds­elspo­li­ti­et for ny­lig i fem ti­mer og ud­skrev 1.635 bø­der. Det sva­rer til en bø­de hvert 11. se­kund. Sam­me sted må­l­te en fo­to­vogn 409 bi­li­ster i træk, der over­skred fart­græn­sen med mindst 18 pct. Det er gan­ske en­kelt van­vit­tigt! Sig mig, er vi to­talt li­geg­la­de med de men­ne­sker, der re­pa­re­rer vo­res ve­je? Jeg har og­så kørt i Frankrig og Sve­ri­ge for ny­lig. De er helt an­der­le­des lovly­di­ge. Hvor­for kø­rer vi dan­ske­re så­dan?

Skilt­nin­gen er oft e alt for dår­lig. In­drøm­met. Men! Helt ær­ligt, der står keg­ler på he­le vej­ba­nen. Det blin­ker og lar­mer fra ma­ski­ner. Og i ra­bat­ten ren­der der folk rundt i oran­ge ar­bejd­s­tøj. Hvad reg­ner du med? At du ba­re kan fort­sæt­te med 130 km/ t.? JEG HAR SNAK­KET med ad­skil­li­ge vej­ar­bej­de­re, der har for­kla­ret, hvor­dan det fø­les at ar­bej­de med dan­ske bi­li­ster som nær­me­ste na­bo. Hvor­dan det ly­der, når en Au­di har hor­net i bund, for­di den for­an­kø­ren­de fak­tisk hol­der fart­græn­sen. Hvor­dan det op­le­ves at kun­ne mær­ke vindsu­set fra et si­despejl. Hvor yd­my­gen­de det op­le­ves, at folk rul­ler vin­du­et ned og be­nyt­ter den ned­sat­te fart til at få smidt lidt aff ald ud ad vin­du­et; som om vej­ar­bej­der­ne li­ge kan få det skaff et af vej­en – de er jo trods alt klædt i oran­ge ar­bejd­s­tøj li­ge­som ga­de­fe­jer­ne. AT LYT­TE TIL de op­le­vel­ser gør mig van­vit­tig harm. Er der må­ske no­gen, der smi­der en ba­nanskr­æl på dit skri­ve­bord? El­ler tøm­mer et bå­t­horn ved mø­de­bor­det på din ar- bejds­plads? Nej vel. Så lad dog væ­re med at op­fø­re dig så­dan over for an­dre. Og sæt så far­ten ned. Det er ik­ke kun li­ge­gyl­di­ge se­kun­der, du spa­rer, men og­så en helt igen­nem ned­vær­di­gen­de at­ti­tu­de over for dem, der ar­bej­der på ve­je­ne. De er ik­ke aber. De er men­ne­sker, der har krav på no­get respekt, og som har en fa­mi­lie, de ger­ne skul­le hjem til. Hver dag! DU KEN­DER IK­KE en mand, før du har set ham som bi­list. Du ken­der ik­ke et fol­keslag, før du har set dem i myl­dre­ti­den. Når vi sæt­ter os ind bag rat­tet, op­fø­rer vi os, så­dan som vi vir­ke­lig er in­de bag hver­da­gens ma­ske af hø­fl ig­he­der og kon­trol. Tra­fi kken frem­kal­der vo­res in­der­ste per­son­lig­hed. Man kan der­for må­le et fol­keslag på, hvor­dan det op­fø­rer sig på as­fal­ten. Og her har vi dan­ske­re sta­dig plads til for­bed­ring.

Sid­ste år for­dob­le­de den rø­de re­ge­ring bø­de­r­ne ved far­tover­skri­del­se i for­bin­del­se med vej­ar­bej­de. Det ske­te med min var­me­ste op­bak­ning. Det skal selv­føl­ge­lig al­drig bli­ve til en pen­ge­ma­ski­ne for statskas­sen. Men jeg tror desvær­re, vi dan­ske­re skal mær­ke det på pen­ge­pun­gen, før vi læ­rer at respek­te­re det ar­bej­den­de folk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.