Har An­ders Lund Mad­sen ret i, at voks­ne ik­ke skal væ­re med i børns le­ge?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.2 LE­GER MED BØR­NE­BØRN På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.20 LEG UD­VIK­LER VOKS­NE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.38 LEG ER ET AN­SVAR På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.50 CUR­LING­FOR­ÆL­DRE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.18

Nej,

børn ny­der at ha­ve de voks­ne med

Ja, børn skal læ­re at le­ge selv

8.442 stem­mer på bt. dk

FÅ FOR­ÆL­DRE LE­GER

Jan Hen­rik­sen

Det er An­ders Lund Mad­sen nok ik­ke ale­ne om at me­ne. Så­dan er der sik­kert mas­ser af for­æl­dre, der har det.

El­li­nor Korsgaard

Jeg har 8 børn og 10 bør­ne­børn, og jeg har al­tid le­get med dem, og det har min mand og­så. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at man ik­ke vil le­ge med si­ne børn – så skul­le man må­ske over­ve­je ik­ke at få så man­ge børn.

Syl­via Ket­ty Hansen

At bru­ge sin fan­ta­si i bør­ne­nes land – at væ­re ond el­ler god, dig­te hi­sto­ri­er, væ­re trold el­ler rid­der, la­ve sværd og ting og sa­ger ud­vik­ler da en til at væ­re vok­sen.

Sø­ren Koble­gaard

Sel­ve pro­duk­tio­nen er da og­så det mest spæn­den­de. Re­sten er jo ba­re an­svar – det bry­der An­ders Lund Mad­sen og re­sten af ven­stre­fl øj­en sig ik­ke om.

Ma­le­ne Grund­søe

An­ders Lund Mad­sens ud­mel­ding om bør­ne­op­dra­gel­se får helt sik­kert cur­ling­for­æl­dre­ne op i det rø­de felt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.