STØ­BER KUG­LER TIL MAGT­KAMP

DFs Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl vil nu om­sæt­te sin valgsejr til ind­fly­del­se. Det kræ­ver et mag­top­gør med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

SOM­MER­GRUP­PE­MØ­DE

Her sid­der val­gets store vin­der Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og hans næst­kom­man­de­ren­de Pe­ter Skaarup på top­pen af Dan­mark, Col­or Ho­tel i Ska­gen og plan­læg­ger, hvor­dan de får mest mu­ligt af de­res po­li­tik igen­nem i for­hand­lin­ger­ne med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Og Dansk Fol­ke­par­ti har ik­ke tænkt sig at gi­ve sig. Der­for er der en hård magt­kamp i ven­te mel­lem Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Lars På det tre da­ge lange som­merLøk­ke. grup­pe­mø­de var ho­ve­d­em­ner­ne

Der var 15 nye MFe­re med på ud­læn­din­gepo­li­tik, tra­fikpo­li­tik, som­mer­grup­pe­mø­det i Ska­gen æl­dres vil­kår, dan­ske vær­di­er og et i for­hold til sid­ste år – så Dansk løft til land­di­strik­ter­ne. Fol­ke­par­tis for­mand ved selv­syn Der­u­d­over er vig­ti­ge punk­ter kun­ne se, hvor stort hans par­ti er Sam­me op­fat­tel­se er der in­ter­nt i retspo­li­tik­ken, hvor DF vil tvin­ge ble­vet. Det er stør­re end Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti. dom­mer­ne til at af­si­ge hår­de­re og det skal ud­nyt­tes mak­si­malt, » Med det val­gre­sul­tat for­ven­dom­me, sund­hed og æl­dre, hvor si­ger kil­der i par­ti­et. ter væl­ger­ne, at vi pres­ser Ven­stre der skal af­sæt­tes nye mil­li­ar­der.

Der kom­mer helt an­dre bol­ler og får me­get igen­nem. Det vir­ker Ud­læn­din­ge­stram­nin­ger­ne skal på sup­pen nu end den­gang i nulik­ke som om, al­le Ven­stre- folk helt pres­ses så langt som over­ho­ve­det ler­ne, hvor DF var støt­te­par­ti for har op­da­get, hvor me­get vi er gå­et mu­ligt, og kon­ven­tio­ner­ne skal An­ders Fog­hs VK- re­ge­ring. Den­frem, men så er det jo vo­res op­ga­ve ud­for­dres. Og der ven­ter bar­ske gang kun­ne man groft sagt spi­se at sør­ge for, at de kom­mer til det, « arm­læg­nin­ger med Ven­stre om DF af med en æl­dre­check og en si­ger en DF- kil­de, der er ve­l­in­for­græn­se­kon­trol og EU-af­stem­n­in­flygt­nin­ge- stram­ning, men den ger.me­ret om par­tiets stra­te­gi­er, men går ik­ke nu. ik­ke øn­sker at stå frem af hen­syn En an­den DF- kil­de på Chri­sti

» Ven­stre skal ned at bi­de i gulv- til for­hand­lings­si­tu­a­tio­nen. ans­borg si­ger til BT, at Thu­le­sen tæp­pet nog­le ste­der, hvor DF be­vi­ser styr­ke­for­hol­det, « si­ger Jes­per Ter­man­sen, po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ra­dio24­syv.

De dan­ske vær­di­er

Da­hls vig­tig­ste fo­kus er at be­hol­de de nye væl­ge­re, han har få­et. Og det gør han bed­re ved at kæm­pe for si­ne sa­ger og ta­be nog­le af dem, end han gør ved at ind­gå mud­re­de for­lig med Ven­stre, som væl­ger­ne har svært ved at for­stå.

Pen­ge skal øre­mær­kes

Iføl­ge Jes­per Ter­man­sen skal DF ha­ve store in­drøm­mel­ser.

» Nu kan man ik­ke spi­se dem af med nog­le lun­ser. Nu spil­ler de hard ball. De skal ha­ve no­get med sub­stans på den øko­no­mi­ske po­li­tik, « si­ger han.

» De skal tvin­ge Ven­stre til at øre­mær­ke nog­le pen­ge til sund­heds­sek­to­ren og æl­d­re­sek­to­ren, hvor

det gør ondt, og hvor bud­get­ter­ne skri­der i for­hold til nul­vækst. Det skal væ­re så van­ske­ligt, at Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke vil væ­re med.

Be­vidst stra­te­gi

» DF har end­nu ik­ke frem­ført krav, der er helt umu­li­ge for Lars Løk­ke, og jeg me­ner, det er en me­get be­vidst stra­te­gi. Re­ge­rin­gen skal pres­ses til kan­ten og ud over kan­ten, men ik­ke me­re, end at det kan hol­de. Det skal gø­re ondt. Stram­nin­ger af ud­læn­din­ge­loven og retspo­li­tik­ken er jo ik­ke øko­no­misk kræ­ven­de, men det er prin­ci­pi­elt og vil gø­re ondt på Ven­stre vær­dipo­li­tisk li­ge­som græn­se­bom­me­ne, « Ter­man­sen.

Mens DF gik 15 man­da­ter frem ved val­get, tab­te Ven­stre 13. Med den store frem­gang har DF en hi­sto­risk chan­ce for at få sin vil­je. Men sam­ti­dig har Lars Løk­ke fra be­gyn­del­sen vist, at han kan for­hand­le på kryds og tværs i Fol­ke­tin­get og la­ve for­lig med bå­de, S, SF og Al­ter­na­ti­vet.

DF vil dog og­så ger­ne la­ve for­lig på tværs og hol­de Li­be­ral Al­li­an­ce og De Kon­ser­va­ti­ve ude af cen­tra­le for­lig. Jes­per Ter­man­sen tror dog ik­ke, Løk­ke kom­mer uden om DF, når han skal ha­ve fi­nans­lo­ven på plads:

» Den ak­se, der for al­vor vil sty­re

si­ger Jes­per Dan­mark de kom­men­de år, vil væ­re V- DF- S. så man kan mar­gi­na­li­se­re K og LA. Men det kræ­ver, at DF er med i alt væ­sent­ligt. Og jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at Løk­ke kan la­ve fi­nans­lov til ef­ter­å­ret uden DF. Si­tu­a­tio­nen er en an­den end i nul­ler­ne. Nu skal DF for al­vor le­gi­ti­me­re og be­vi­se for væl­ger­ne, at de fak­tisk får me­re ind­fly­del­se ved at stå uden for re­ge­rin­gen, end de vil­le få ved at sid­de i den. De skal ha­ve præ­cis så man­ge in­drøm­mel­ser, at det gi­ver bal­la­de, og at det ska­ber vre­de på bags­mæk­ken hos de bor­ger­li­ge, « si­ger Jes­per Ter­man­sen.

Sø­ren Es­per­sen, der er en del af le­del­sen i Dansk Fol­ke­par­ti, si­ger, at DF ik­ke be­hø­ver at vin­de al­le kam­pe­ne her og nu, men at par­tiets ind­fly­del­se først re­elt kan vur­de­res i slut­nin­gen af valg­pe­ri­o­den.

DF kan ik­ke få alt

» Vi får for­hå­bent­lig nog­le go­de for­hand­lin­ger, hvor vi kan bli­ve eni­ge. Vi har et fortræf­fe­ligt for­hold til Ven­stre. Så det bli­ver ik­ke en krig, det her. Vi har for­modent­lig fi­re år til at få dis­se her ting igen­nem, og vi må ta­ge det i det tem­po, der kan la­de sig gø­re. Vi kan jo ik­ke få alt her, « si­ger han.

Men fi­nans­lo­vs­for­hand­lin­ger­ne i år bli­ver vel før­ste punkt, hvor I skal be­vi­se, at I har stor ind­fly­del­se uden for re­ge­rin­gen?

» Jo, det er rig­tigt nok. Men vi har tre- fi­re år til at vi­se, hvad vi kan. Og så må vi til den tid vur­de­re, om det var rig­tigt at stå uden for re­ge­rin­gen el­ler ej. Det er en lakmusprø­ve for os. Li­ge nu er det vig­tigst med fle­re pen­ge til sund­hed. Der kan jo og­så kom­me an­dre par­ti­er ind i for­hand­lin­ger­ne end blå blok. Der vil kom­me man­ge for­lig, der går lidt på tværs, og vi vil og­så ger­ne ha­ve So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne med. Jeg tror, det er rig­tigt, at det er i spæn­det mel­lem Ven­stre, DF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne at po­li­tik­ken skal fast­læg­ges, « si­ger Sø­ren Es­per­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.