Fo­rel­sket læ­re­rin­de fy­ret og for ret­ten

BT - - NYHEDER - Bir­ger A. Andersen baa@ bt. dk

’ Li­ge nu har jeg ik­ke lyst til an­det end at lig­ge på din bryst­kas­se, hø­re dit hjer­te og nus­se dig på ma­ven’.

En lind strøm af øm­me og li­den­ska­be­li­ge kær­lig­hed­ser­klæ­rin­ger til en kun 13- årig elev i en mus­lim­sk frisko­le i Kø­ben­havns- om­rå­det har ko­stet en ung læ­re­rin­de job­bet

es­u­den skal den 25- åri­ge kvin­de i dag en tur i ret­ten – an­kla­get for at ha­ve kræn­ket dren­gens blu­fær­dig­hed.

Kvin­den har over for po­li­ti­et er­kendt fra sin bopæl at ha­ve sendt fle­re hund­re­de be­ske­der til dren­gen via be­skedtje­ne­sten Vi­ber. De man­ge kær­lig­hed­ser­klæ­rin­ger blev sendt i pe­ri­o­den fra novem­ber i fjor til fe­bru­ar i år. Her blev der sat en brat stop­per for strøm­men af be­ske­der, da læ­re­rin­dens he­de fø­lel­ser for dren­gen ved et til­fæl­de blev af­slø­ret, da dren­gens mor kom til at se på hans te­le­fon.

Kort ef­ter blev sa­gen meldt til po­li­ti­et og kvin­den af­ske­di­get fra sit læ­rerjob for ham og an­dre fler­spro­ge­de ele­ver på pri­vatsko­len.

Utilslø­ret længsel

I si­ne be­ske­der til den 13- åri­ge dreng for­tal­te læ­re­rin­den blandt an­det, hvor me­get hun læng­tes ef­ter ham, hav­de lyst til at nus­se ham og ha­ve ham helt tæt på. På et tids­punkt skri­ver hun dog og­så, at hun ’ al­drig vil­le gø­re det, hvis din mor stod ved si­den af’.

Ved Ret­ten i Glo­strup er den 25- åri­ge kvin­de nu an­kla­get for blu­fær­dig­heds- kræn­kel­se i for­hold til dren­gen.

At hun ik­ke lag­de skjul på sin kær­lig­hed og længsel ef­ter den 13-åri­ge elev frem­går af rets­mø­de­be­gæ­rin­gen i sa­gen, som BT har få­et ak­tind­sigt i.

He­ri op­reg­ner po­li­tiets an­kla­ger nog­le af de mest an­stø­de­li­ge be­ske­der blandt de fle­re hund­re­de, som hun i hem­me­lig­hed send­te til sin elev:

’ Det me­get spe­ci­el­le, smuk­ke styk­ke der er mel­lem din næ­se og din over­læ­be. Ved godt at det er vir­ke­lig un­der­ligt, men kom ba­re li­ge i tan­ke om det, da jeg teg­ne­de det og kom på, hvor me­get jeg sav­ner det’.

Sa­gen ven­tes at kun­ne kø­re som en til­stå­el­ses­sag.

I en lig­nen­de sag fra 2013 blev straf­fen ud­må­lt til 14 da­ges be­tin­get fængsel til en an­den læ­rer.

Ar­kiv­fo­to: Ma­rie Hald

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.