Vandt, tab­te – og vandt stort

BT - - NYHEDER - Be­rit Hartung beh@ bt. dk

Hvad vil­le du gø­re, hvis du vandt en mil­li­on? De fær­re­ste af os kan sik­kert si­ge sig fri for fra tid til an­den at ha­ve over­ve­jet drøm­men: Tænk, hvis jeg vandt i Lotto!

For to hel­di­ge dan­ske­re blev drøm­men for ny­lig vir­ke­lig­hed, da de fik et brev fra Dan­ske Spil, hvor der stod, at de hav­de vun­det mil­li­o­nen.

Kort for­in­den var de godt nok ble­vet rin­get op af en me­d­ar­bej­der fra Dan­ske Spil, som for­tal­te, at de hav­de fun­det 115.000 kro­ner i Ek­stra­præ­mie i Ons­dagslot­to, men den dej­li­ge mil­li­on rul­le­de al­li­ge­vel ind på kon­to­en.

Be­tal tilbage!

Da Dan­ske Spil op­da­ge­de fejl­en, skrev de til de to vin­de­re og bad dem be­ta­le den del af ge­vin­sten tilbage, som lig­ger over de 115.000 kro­ner, som de rent fak­tisk har vun­det.

Men hel­dig­vis for de to har Dan­ske Spil nu be­slut­tet at la­de de to be­hol­de de­res præ­mie. Blandt an­det for­di de man­ge pen­ge nå­e­de at stå på de tos kon­to i 14 da­ge, før Dan­ske Spil blev op­mærk­som på fejl­en.

To hel­di­ge vin­de­re får lov at be­hol­de den mil­li­on, de ved en fejl har få­et ud­be­talt af Dan­ske Spil. Ar­kiv­fo­to: Pre­ben Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.