Se­ru­min­sti­tut­tet slet­ter om­skæ­rings­re­gi­ster

BT - - NYHEDER -

Et re­gi­ster med ulov­ligt ind­sam­le­de op­lys­nin­ger om ri­tu­el­le om­skæ­rin­ger bli­ver nu slet­tet.

Det med­del­er di­rek­tø­ren for Sta­tens Se­rum In­sti­tut ( SSI), Nils Strand­berg Pe­der­sen, til B. dk.

» Vi er klar til at slet­te re­gi­stret og vi for­ven­ter, at det vil ske in­den for det næ­ste par da­ge, « si­ger di­rek­tø­ren.

I 19 må­ne­der har SSI re­gi­stre­ret om­skæ­rin­ger af dren- gebørn, selv om re­gi­ste­ret al­drig har få­et den nød­ven­di­ge god­ken­del­se af Da­ta­til­sy­net. Det fik i sid­ste uge sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ( V) til at brem­se ind­sam­lin­gen.

Nils Strand­berg Pe­der­sen er­ken­der, at in­sti­tut­tet al­drig skul­le ha­ve sat re­gi­stret i gang.

» Ind­sam­lin­gen bur­de ik­ke væ­re sat i gang, før Da­ta­til­sy­nets god­ken­del­se fo­relå. Kri­tik­ken af os er be­ret­ti­get, men vi men­te, at hjem­len til at ind­sam­le oplys­nin­ger­ne var i or­den, « si­ger di­rek­tø­ren. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.