Gen­nem­brud i forsk­ning af bugs­pyt­kir­telkræft

En sim­pel urin­prø­ve kan væ­re nøg­len til at fin­de bugs­pyt­kir­telkræft i ti­de

BT - - NYHEDER - Jep­pe Pe­der­sen jepp@ bt. dk dan­ske­re 1.000

KRÆFT

En­gel­ske for­ske­re har la­vet et lil­le gen­nem­brud i forsk­nin­gen af en af de vær­ste kræft­for­mer, bugs­pyt­kir­telkræft.

Den fryg­te­de syg­dom ram­mer hvert år 1.000 dan­ske­re, og i 80 pct. af til­fæl­de­ne bli­ver kræf­ten fun­det så sent, at syg­dom­men har spredt sig så langt i krop­pen, at læ­ger­ne ik­ke kan ope­re­re.

Nu kan en sim­pel urin­test af pa­tien­ter væ­re nøg­len til at op­da­ge syg­dom­men i ti­de. Iføl­ge for­ske­re fra Qu­e­en Mary’s Ho­spi­tal i Lon­don, kan en stor kon­cen­tra­tion - el­ler ’ sig- na­tur’ - af tre be­stem­te pro­te­i­ner i uri­nen væ­re tegn på et tid­ligt sta­die af bugs­pyt­kir­telkræft. Der­med kan man op­da­ge syg­dom­men, in­den det er for sent.

En glæ­de­lig nyhed

Over­læ­ge hos Kræf­tens Bekæm­pel­se Jens Oluf Bruun Pe­der­sen kal­der det en glæ­de­lig nyhed.

» Det er en glæ­de­lig nyhed for en tr­æls syg­dom, og det ser ud til at væ­re et ret brug­bart værk­tøj, hvor man med pænt stor sik­ker­hed kan fin­de pa­tien­ter med syg­dom­men. Hvis man til­fæl­dig­vis op­da­ger kræf­ten, er der en me­get stør­re chan­ce for, at man kan nå at ope­re­re, in­den syg­dom­men har spredt sig til, at det er umu­ligt. Man kan al­tid gi­ve ke­mo- be­hand­ling og an­dre be­hand­lin­ger, men kan man ope­re­re, kan det løf­te prog­no­sen, « si­ger han.

Op­da­gel­sen bygger på ana­ly­ser af i alt 488 urin­prø­ver. 192 fra pa­tien­ter med bugs­pyt­kir­telkræft, 92 fra pa­tien­ter med kro­nisk be­tæn­del­se i bugs­pyt­kir­t­len og 87 fra ra­ske. Der­u­d­over yder­li­ge­re 117 urin­prø­ver fra pa­tien­ter med kræft i le­ver og gal­de­blæ­re.

Gen­nem ana­ly­ser og sam­men­lig­nin­ger af urin­prø­ver­ne fandt for­sker­ne frem til tre pro­te­i­ner - LYVE1, REg1A og TFF1 - som er sær­ligt in­ter­es­san­te i for­hold til bugs­pyt­kir­telkræft.

Bil­lig og nem un­der­sø­gel­se

Jens Oluf Bruun Pe­der­sen ser dog et pro­blem i, at læ­ger­ne ik­ke ved, hvem de skal scre­e­ne, da en per­son ik­ke kan mær­ke symp­to­mer på syg­dom­men, før det er for sent.

» Det er en bil­lig og nem un­der­sø­gel­se, da det fo­re­går igen­nem urin. Men pro­ble­met er, hvem i al­ver­den der skal ha­ve den un­der­sø­gel­se. Folk går jo på ga­den og mær­ker ik­ke no­get. Skal man så scre­e­ne al­le, « spør­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen re­to­risk.

Han næv­ner dog fi­re kan­di­da­ter, som læ­ger­ne ken­der til, der kan væ­re bæ­re­re af syg­dom­men.

» Vi ved, at hvis der er fle­re i fa­mi­li­en, der har haft bugs­pyt­kir­telkræft, er der en stør­re ri­si­ko for selv at ud­vik­le det. Der­u­d­over har ry­ge­re og me­get over­væg­ti­ge per­so­ner en stør­re ri­si­ko, og hvis man i en høj al­der får en ny­op­da­get suk­ker­sy­ge, f. eks. ty­pe1- di­a­be­tes, er der en lil­le, men øget ri­si­ko. Men øvel­sen går ud på at fin­de ud af, hvem der skal un­der­sø­ges, « si­ger han. Stør­re chan­cer for over­le­vel­se Over­læ­gen for­tæl­ler, at der er un­der fem pro­cents chan­ce for over­le­vel­se ef­ter fem år, hvis syg­dom­men op­da­ges for sent. Hvor­i­mod pa­tien­ter, hos hvem syg­dom­men fin­des i et tid­ligt sta­die f. eks.. igen­nem den nye urin­test, har op mod 60 pct. chan­ce for over­le­vel­se ef­ter fem år, hvil­ket er en stor for­skel, på­pe­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen.

Den nye op­da­gel­se er dog en del år fra at kun­ne bli­ve brugt.

» Vi er sta­dig et styk­ke væk fra at kun­ne bru­ge den. Vi skal ha­ve fun­det ud af, hvor sik­kert det er, og hvor­dan vi kan bru­ge det. Der kan jo f. eks. væ­re an­dre syg­dom­me, der og­så gør de tre pro­te­i­ner po­si­ti­ve. Så der er en del forsk­ning tilbage, « si­ger han.

Bugs­pyt­kir­telkræft

er en kræft­syg­dom, der op­står i bugs­pyt­kir­t­len. Bugs­pyt­kir­telkræft hed­der og­så pan­crea­scan­cer

Hvert år ram­mes

I 5- 15 pct.

af til­fæl­de­ne er syg­dom­men ar­ve­lig

bli­ver kræf­ten op­da­get for sent

er li­ge hyp­pig hos mænd og kvin­der og med sti­gen­de fo­re­komst fra cir­ka 45- år­sal­de­ren

er en af de hyp­pig­ste år­sa­ger

Hos 80 pct.

Syg­dom­men

To­baks­ryg­ning

Symp­to­mer:

op­pu­stet ma­ve ef­ter må­l­ti­der opkast­nin­ger ma­ve­s­mer­ter di­ar­ré ten­dens til træg ma­ve, som står på i me­re end en må­ned træt­hed

Kræft i bugs­pyt­kir­t­len bli­ver i de fle­ste til­fæl­de op­da­get for sent.

Fo­to: Scan­pix/ Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.