VIL ÆN­DRE REG­LER OM ÅBEN­HED

Eft er Dong- sa­gen kræ­ver en ræk­ke par­ti­er, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg for frem­ti­den skal ha­ve krav på ind­sigt i for­tro­li­ge op­lys­nin­ger

BT - - NYHEDER - og Jens Beck Ni­el­sen Kas­per Kil­de­gaard je­ni@ ber­ling­s­ke. dk

Det po­li­ti­ske slags­mål om sal­get af Dong- ak­tier til Gold­man Sa­chs har blot­lagt, at vi har et pro­blem. Et de­mo­kra­tisk pro­blem. For det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valgs mu­lig­hed for at kon­trol­le­re re­ge­rin­gen i store og sam­funds­vig­ti­ge spørgs­mål afh æn­ger af nav­net på lan­dets fi nans­mi­ni­ster. Og net­op så­dan ser det ud til at ha­ve væ­ret i Dong- sa­gen.

Så­dan ly­der mel­din­gen fra fl ere po­li­ti­ske par­ti­er, eft er at fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) i går valg­te at gå stik imod linj­en fra sin for­gæn­ger på po­sten, so­ci­al­de­mo­kra­ten Bjar­ne Cory­don, og til­by­de at gi­ve fi nans­ud­val­get for­tro­lig ind­sigt i al­le bud på de Dong- ak­tier, der blev solgt i ja­nu­ar sid­ste år, for at vur­de­re, om til­bud­det fra Gold­man Sa­chs vit­ter­lig var det bed­ste.

Igen­nem en lang pe­ri­o­de af­vi­ste Bjar­ne Cory­don el­lers at gø­re det af hen­syn til sta­tens øko­no­mi­ske in­ter­es­ser og tro­vær­dig­hed som ak­tør i sam­spil­let med pri­va­te in­ve­sto­rer. Claus Hjort Fre­de­rik­sen me­ner til gen­gæld, at man ’ helt ær­ligt’ må ’ for­ven­te’, at fi nans­ud­val­get ’ kan få ind­sigt’, når man fo­re­ta­ger ’ for­ret­nin­ger med sta­ten i et de­mo­kra­tisk land’.

En ræk­ke par­ti­er me­ner der­for, der bør ved­ta­ges fa­ste reg­ler, som sik­rer, at en lig­nen­de si­tu­a­tion ik­ke kan op­stå i frem­ti­den.

Bizart for­løb

» Eft er det­te helt bizar­re og uhold­ba­re for­løb er vi nødt til at sik­re, at fi nans­ud­val­get selv­føl­ge­lig kan få ind­sigt og der­med mu­lig­hed for at fø­re kon­trol, når vi sælger for mil­li­ar­der af vo­res fæl­les ejen­dom. Det kan man alt­så ik­ke over­la­de til, om den til­fæl­di­ge fi nans­mi­ni­ster li­ge fø­ler for at gi­ve ind­sigt el­ler ej, « si­ger En­heds­li­stens fi nansord­fø­rer Pel­le Drag­sted.

Og­så Ven­stres fi nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen er­klæ­rer sig pa­rat til at ud­for­me kla­re reg­ler, der sik­rer, at fi nans­ud­val­gets med­lem­mer al­tid, ’ selv­føl­ge­lig un­der for­tro­lig­hed’, kan få de op­lys­nin­ger, de har brug for i vig­ti­ge sa­ger.

Han me­ner, der er ta­le om et sam­men­stød mel­lem er­hvervs­li­vets in­ter­es­ser på den ene si­de og de­mo­kra­tiets på den an­den, og han er ik­ke i tvivl om, hvad der er vig­tigst.

Po­li­ti­ker­le­de

» Den­ne sag har væ­ret no­get rod, og det er vig­tigt, at det for frem­ti­den ik­ke ba­re er en til­fæl­dig fi nans­mi­ni­ster, som skal sid­de og vur­de­re dis­se ting. De, der fremad­ret­tet hand­ler med Dan­mark, må indstil­le sig på, at fi nans­ud­val­get kig­ger med. Det må ind­kal­ku­le­res i til­bud­det, « si­ger han.

Og­så SF s tid­li­ge­re skat­te­mi­ni­ster og nu­væ­ren­de grup­pe­for­mand Jo­nas Da­hl, og de De Kon­ser­va­ti­ves po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do me­ner, man bør dra­ge en læ­re af sa­gen.

» Vi må væ­re ær­li­ge og si­ge, at kon­se­kven­sen af Dong- sa­gen har væ­ret en enorm po­li­ti­ker­le­de. Be­folk­nin­gen har ik­ke kun­net for­stå, hvor­for de op­lys­nin­ger ik­ke kun­ne læg­ges frem, « si­ger Mai Merca­do.

Har ik­ke krav på op­lys­nin­ger

Af et svar fra Justits­mi­ni­ste­ri­et til Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg frem­går det, at en mi­ni­ster har ret, men ik­ke pligt til at vi­de­re­gi­ve for­tro­li­ge op­lys­nin­ger. Kon­kret skal man fo­re­ta­ge en af­vej­ning af hen­sy­net til Fol­ke­tin­gets sag­li­ge in­ter­es­se i in­for­ma­tio­ner­ne på den ene si­de og ek­sem­pel­vis hen­sy­net til sta­tens øko­no­mi­ske in­ter­es­ser på den an­den.

Med an­dre ord har Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg ik­ke et au­to­ma­tisk rets­krav på for­tro­li­ge in­for­ma- tio­ner. Og det bør væ­re til­fæl­det i så vig­ti­ge sa­ger som fra­salg af stats­li­ge vær­di­er, me­ner en ræk­ke par­ti­er alt­så.

Det sam­me me­ner Sten Bøn­sing, der er lek­tor i for­valt­nings­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet, er en ’ op­lagt mu­lig­hed’.

» El­lers sva­rer det til, at man sid­der i et an­sæt­tel­ses­ud­valg og ik­ke får lov til at se al­le an­søg­nin­ger­ne, men ba­re får præ­sen­te­ret de n per­son, som en el­ler an­den em­beds­mand sy­nes er den bed­ste, « si­ger Sten Bøn­sing.

Car­sten Gre­ve, der er CBS- pro­fes­sor i off ent­lig le­del­se og sty­ring, er til gen­gæld skep­tisk over for stan­dar­dreg­ler i for­hold til for­hand­lin­ger om stats­li­ge virk­som­he­der med in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer og store be­løb på spil.

Lo­gik­ken til­si­ger, at par­ter­ne for­hand­ler i for­tro­li­ge rum, som når det gæl­der an­dre store virk­som- he­der. Der­for hav­de da­væ­ren­de fi - nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don iføl­ge CBS- pro­fes­soren og­så en po­in­te, da han valg­te ik­ke at de­le al­le op­lys­nin­ger om Dong- sal­get med med­lem­mer­ne af fi nans­ud­val­get.

» Hvad vil­le aft ale­par­ter­ne ik­ke tæn­ke, hvis de ik­ke kun­ne for­hand­le i et for­tro­ligt rum med fi nans­mi­ni­ste­ren, uden at han var nødt til at ori­en­te­re al­le Fol­ke­tin­gets par­ti­er? Og hvis do­ku­men­ter blev læk­ket, vil­le mi­ni­ste­ren næp­pe væ­re no­gen at­trak­tiv sam­ar­bejds­part­ner for in­ter­na­tio­na­le in­ve­sto­rer, « på­pe­ger Car­sten Gre­ve.

Til­freds med reg­ler­ne

Dansk Fol­ke­par­tis for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl me­ner til gen­gæld ik­ke, man bør æn­dre reg­ler­ne el­ler pro­ce­du­rer­ne, for­di prak­sis i hans øj­ne al­le­re­de i dag er så­dan, at det ik­ke var til­ladt for Bjar­ne Cory­don at til­ba­ge­hol­de op­lys­nin­ger for Fol­ke­tin­get.

Kam­me­rad­vo­ka­ten har nem­lig tid­li­ge­re i et no­tat gjort gæl­den­de, at Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg har pligt til at af­vi­se et til­bud, hvis der er tungt­ve­jen­de grun­de til at tro, at der kan op­nås et bed­re, hvil­ket iføl­ge Thu­le­sen Da­hl im­pli­cit be­ty­der, at fi nans­ud­val­get hav­de ret til at få de øv­ri­ge bud på Dong ud­le­ve­ret.

Respekt for be­slut­nin­gen

Fol­ke­tin­gets tid­li­ge­re for­mand Mo­gens Lyk­ke­toft ( S) har el­lers gjort gæl­den­de, at Kam­me­rad­vo­ka­ten i no­ta­tet ik­ke ta­ger stil­ling til det kon­kre­te spørgs­mål, men Thu­le­sen Da­hl me­ner al­li­ge­vel, at det vil­le lig­ne en in­drøm­mel­se af, at Bjar­ne Cory­don hav­de ret til at gø­re, som han gjor­de, hvis man æn­dre­de reg­ler­ne.

» Set med mi­ne øj­ne er det, vi nu gør med den nye fi nans­mi­ni­sters med­vir­ken, at vi får genop­ret­tet den prak­sis, der var, ind­til Bjar­ne Cory­don kom og be­gynd­te at la­ve om på go­de de­mo­kra­ti­ske spil­le­reg­ler, « si­ger Thu­le­sen Da­hl.

Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at fi - nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) ik­ke øn­sker at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, før han har drøft et den med Fol­ke­tin­gets par­ti­er.

Bjar­ne Cory­don har ik­ke øn­sket at stille op til in­ter­view, men med­del­er i en skrift lig kom­men­tar, at han har ’ grund­læg­gen­de respekt for Claus Hjort Fre­de­rik­sens be­slut­ning om at gi­ve fi nans­ud­val­get for­tro­lig ind­sigt i bud­de­ne på ak­tiepo­sten i Dong’, men at den ’ af­gø­ren­de vægt’, han som fi nans­mi­ni­ster lag­de på ’ hen­sy­net til sta­tens øko­no­mi­ske in­ter­es­ser og frem­ti­di­ge in­ve­sto­rers sik­ker­hed for, at de­res bud be­hand­les for­tro­ligt’, sta­dig­væk er et ’ re­le­vant hen­syn’.

Før gårs­da­gens be­slut­ning fra Claus Hjort Fre­de­rik­sen om at læg­ge al­le bud frem hav­de Gold­man Sa­chs’ øver­ste le­del­se på for­si­den af Ber­ling­s­ke gi­vet re­ge­rin­gen frie hæn­der til at ud­le­ve­re de­res eget bud for fi nans­ud­val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.