TIDSLINJE PÅ DONG- SAL­GET

BT - - NYHEDER -

2008: Da­væ­ren­de fi nans­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen ( V) afl yser børsno­te­rin­gen af Dong Ener­gy, 16 da­ge før sel­ska­bet skul­le børsno­te­res. Afl ys­nin­gen sker, da re­ge­rin­gen vil ven­te med at sæl­ge ak­tier­ne, til ak­tie­mar­ke­det er ble­vet bed­re. Et po­li­tisk for­lig, ind­gå­et af VK- re­ge­rin­gen sam­men med SF, Dansk Fol­ke­par­ti, De Ra­di­ka­le og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne fra 2004, har el­lers gi­vet grønt lys til børsno­te­rin­gen af Dong. 2012: Dong kom­mer ud af regn­skabsår­et 2012 med et un­der­skud på fi re mil­li­ar­der kro­ner.

26. fe­bru­ar 2013: For at skaff e pen­ge til Dong be­kræft er samt­li­ge for­ligs­par­ti­er fra for­li­get i 2004, at Dong skal børsno­te­res.

2. ok­to­ber 2013: En 11 mil­li­ar­der kro­ner stor aft ale med PFA, ATP og in­ve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sa­chs om køb af ak­tier i Dong præ­sen­te­res af fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S).

25. ja­nu­ar 2014: Fi­re dan­ske fag­for­e­nin­ger op­for­drer re­ge­rin­gen til at drop­pe hand­len med Gold­man Sa­chs. Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et af­vi­ser ide­en.

30. ja­nu­ar 2014: An­net­te Vilhelmsen ( SF) træ­der tilbage som for­mand for SF, og SF træ­der ud af re­ge­rin­gen. Se­ne­re sam­me dag god­kend­te Fol­ke­tin­gets Fi­nans­ud­valg en­de­lig det akt­sty kke, som blåstemp­ler ak­tiesal­get til Gold­man Sa­chs.

20. fe­bru­ar 2014: Dongs ak­tio­næ­rer god­ken­der aft alen.

24. april 2015: Dongs tid­li­ge­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders El­d­rup kri­ti­se­rer ka­pi­ta­l­ud­vi­del­sen i Dong, da han me­ner, at Dan­mark hav­de væ­ret bed­re tjent med Dong på dan­ske hæn­der ved en pen­ge­ind­sprøjt­ning fra dan­ske pen­sions­kas­ser. 8. maj 2015: Fol­ke­tin­gets præ­si­di­um gi­ver kri­tik af tid­li­ge­re fi nans­mi­ni­ster Bjar­ne Cory­don ( S) for ik­ke at ha­ve in­for­me­ret Fol­ke­tin­get til­stræk­ke­ligt i for­bin­del­se med sal­get af ak­tier i Dong.

5. au­gust 2015: Gold­man Sa­chs si­ger til Ber­ling­s­ke, at man ik­ke har no­get imod, at fi nans­ud­val­get får ind­blik i pro­ces­sen ved Dong- hand­len. Se­ne­re sam­me dag med­del­er den ny­til­t­rå­d­te fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V), at man vil ori­en­te­re Fi­nans­ud­val­get om sa­gen.

2013

26

fe­bru­ar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.